top of page

Ανακαινίζω Νοικιάζω : Ανοιξαν οι αιτήσεις του προγράμματος

Ανοιξε επίσημα σήμερα η πλατφόρμα που θα υποδέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω.


ανοιξαν οι αιτήσεις για το ανακαινίζω νοικιάζω

Η εταιρία μας έχοντας ξεκινήσει την προετοιμασία αναλαμβάνει την αίτησή σας στο πρόγραμμα προκειμένου να διασφαλίσετε την άμεση και γρήγορη υποβολή σας.Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος όπως για την ώρα ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν:

α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

β) Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες που περιγράφονται στην περ. α'

2. Εντός του ανώτατου ορίου δαπανών των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και επισκευής μπορούν, επιπλέον, να περιλαμβάνονται:

α) δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές τ. ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του Προγράμματος και,

β) δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των επτακοσίων ευρώ (700 €).

3. Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές, δύναται να περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών των επιλέξιμων δαπανών του Προγράμματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

 

Αν θες να αναλάβουμε την προετοιμασία του φακέλου σου επικοινώνησε μαζί μας άμεσα. Τηλ. 2104408040 ή πατήστε το κουμπί ενδιαφέροντος


 


Απόδειξη και έλεγχος δαπανών


1. Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αξιοποιώντας την υφιστάμενη χρεωστική, πιστωτική ή/και προπληρωμένη κάρτα πληρωμών του, η οποία έχει εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του από τον Π.Υ.Π., όπου διατηρεί τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), τον οποίο και δήλωσε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά τις κάρτες πληρωμών που διαθέτει στον Π.Υ.Π. όπου δήλωσε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), ενώ παράλληλα, είναι επιτρεπτή και η πληρωμή με δόσεις, εφόσον το επιτρέπει ο τύπος κάρτας πληρωμών που θα επιλεγεί από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει οποιοδήποτε τύπο κάρτας πληρωμών στον Π.Υ.Π. που επέλεξε, θα πρέπει να εκδώσει τουλάχιστον μια νέα κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσει για τις πληρωμές του Προγράμματος. Οι συναλλαγές με χρήση κάρτας πληρωμών, είτε με παρουσία της κάρτας στο σημείο πώλησης (card present) είτε χωρίς την παρουσία της κάρτας στο σημείο πώλησης (card not present/e-commerce) υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του τύπου κάρτας πληρωμών που επιλέγεται από το δικαιούχο για την αξιοποίηση της επιδότησης, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή του εκάστοτε τύπου κάρτας πληρωμών, δεν επιβαρύνουν το Πρόγραμμα, αλλά τον δικαιούχο.

2. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, και οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο το ποσό της επιδότησης, όσο και το ποσό της ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου, είναι απαραίτητο να αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 6, και να κατευθύνονται σε συγκεκριμένους, στην Ελλάδα, Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes (MCCs)) που σχετίζονται με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και απαριθμούνται στο Παράρτημα 1.

3. Όλες οι πληρωμές με τη χρεωστική, πιστωτική ή/ και προπληρωμένη κάρτα του δικαιούχου εμπίπτουν στο αφορολόγητο και στις μηνιαίες κληρώσεις επιβράβευσης της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον ο συγκεκριμένος Κωδικός (MCC) ανήκει στις εκάστοτε ισχύουσες ομάδες που εμπίπτουν στο αφορολόγητο.

4. Η πραγματοποίηση των πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5, άλλως η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο. Παράταση του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών δεν είναι δυνατή. Κρίσιμο στοιχείο για τη διαπίστωση πραγματοποίησης των πληρωμών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποτελεί η διενέργεια εγκεκριμένης συναλλαγής από πλευράς του δικαιούχου.

5. Γ ια τον έλεγχο της εγκυρότητας, μοναδικότητας και αποκλειστικής σύνδεσης των πληρωμών που διενεργήθηκαν με επιλέξιμες δαπάνες ανακαίνισης και επισκευής του ακινήτου, οι Π.Υ.Π. αποστέλλουν στη Δ.ΥΠ.Α. αναλυτικές, εκκαθαρισμένες, κινήσεις των καρτών πληρωμών που είναι συνδεδεμένες με τους Α.Φ.Μ. των δικαιούχων του Προγράμματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.ΥΠ.Α. στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των σχετικών Α.Φ.Μ., ώστε να διαπιστωθεί η πραγματοποίηση επιλέξιμων δαπανών, συνολικού ύψους, κατά μέγιστον, δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Η ανωτέρω ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, και συγκεκριμένα:

(α) στους τρεις (3) μήνες από τον επόμενο μήνα αποδοχής του εκάστοτε δικαιούχου για ένταξή του στο Πρόγραμμα,

(β) στους έξι (6) μήνες από τον επόμενο μήνα αποδοχής του εκάστοτε δικαιούχου για ένταξή του στο πρόγραμμα, καθώς και

(γ) στους εννέα (9) μήνες από τον επόμενο μήνα αποδοχής του εκάστοτε δικαιούχου για ένταξή του στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται στην αποστολή των στοιχείων όλες οι εγκεκριμένες συναλλαγές καρτών, οι οποίες, πραγματοποιήθηκαν εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εκκαθαρίστηκαν, ωστόσο, το επόμενο τρίμηνο (3μηνο).

6. Οι αναλυτικές και εκκαθαρισμένες κινήσεις αφορούν αγορές, πληρωμές και τυχόν επιστροφές - ακυρώσεις συναλλαγών στους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρων (MCCs) που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.


 

Αν θες να αναλάβουμε την προετοιμασία του φακέλου σου επικοινώνησε μαζί μας άμεσα. Τηλ. 2104408040 ή πατήστε το κουμπί ενδιαφέροντος


 

 


Εκμίσθωση Ακινήτου

1. Μετά την πραγματοποίηση των πληρωμών των επιλέξιμων δαπανών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί στην εκμίσθωση του επιλέξιμου ακινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρώνοντας τον/τους Α. Τ. Α. Κ. του ακινήτου, εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5. Ο δικαιούχος υποχρεούται επίσης να καταχωρίσει τα ζητούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, εντός του ίδιου διαστήματος των εννέα (9) μηνών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, η απόφαση έγκρισης υπαγωγής στο Πρόγραμμα ανακαλείται και το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν είναι δυνατή. Στα στοιχεία του δευτέρου εδαφίου, περιλαμβάνονται, ιδίως, ο Α.Φ.Μ. του μισθωτή, ο/οι Α. Τ. Α. Κ. του μισθίου, καθώς και ο αριθμός του μισθωτηρίου.

2. Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα, δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου. Η μη δυνατότητα υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, συμφωνείται, ρητώς, μεταξύ των συμβαλλομένων και δηλώνεται, υποχρεωτικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. με την επιλογή του σχετικού πεδίου. Εφόσον διαπιστωθεί η πλήρωση των όρων του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και του όρου της τριετούς (3ετούς) διάρκειας της εκμίσθωσης, εκδίδεται απόφαση πληρωμής του δικαιούχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9. Η διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι δυνατό να πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με στοιχεία που αντλούνται από την Α.Α.Δ.Ε..

3. Ο δικαιούχος υποχρεούται να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. και να καταχωρήσει στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, οποιαδήποτε μεταβολή ή τυχόν διακοπή, ήτοι λήξη ή λύση της μισθωτικής σχέσης.

4. Κατά τα λοιπά για τις εκμισθώσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον αστικό κώδικα ως προς την ενοχική σχέση μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών.

 

Αν θες να αναλάβουμε την προετοιμασία του φακέλου σου επικοινώνησε μαζί μας άμεσα. Τηλ. 2104408040 ή πατήστε το κουμπί ενδιαφέροντος


 

Εκταμίευση επιδότησης

1. Στην απόφαση πληρωμής της επιδότησης, η οποία εκδίδεται αυτοματοποιημένα από την ειδική εφαρμογή του Προγράμματος μετά την εκμίσθωση του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 8, αναγράφεται το ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν, και το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5, αφαιρούμενης της ήδη καταβληθείσας προκαταβολής.

2. Στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής είναι μικρότερο από το αναγραφόμενο ποσό στην απόφαση υπαγωγής, το υπόλοιπο που απομένει, καθίσταται εκ νέου διαθέσιμο προς δέσμευση για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πιστώνουν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πληρωμής της επιδότησης, το εναπομείναν ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής στον ενεργό αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχει δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, ο αριθμός της απόφασης πληρωμής, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού πληρωμών των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης.

4. Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης ανάκλησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

5. Το ποσό της επιδότησης το οποίο εκταμιεύεται στον δηλωμένο λογαριασμό του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

 

Αν θες να αναλάβουμε την προετοιμασία του φακέλου σου επικοινώνησε μαζί μας άμεσα. Τηλ. 2104408040 ή πατήστε το κουμπί ενδιαφέροντος


 

Ανακαινίζω Νοικιάζω ξεκίνησαν οι αιτήσεις


Comments


bottom of page