Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη


Για όλα τα νέα προγράμματα και για δωρεάν ενημέρωση καλέστε μας στο 210.300.9878 ή ζητήστε μας να σας καλέσουμε εμείς εντελώς δωρεάν.Περίοδος υποβολής

από 18/2/2020 έως 30/4/2020


Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων αφορά τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 20.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000 €.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.


Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης


Όροι και προϋποθέσεις

Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι:

 1. Ο υπογράφων την αίτηση χρηματοδότησης είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του δικαιούχου με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο πεδίο 1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» του Εντύπου Ι.1 «Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.

 2. Να αποδέχονται ότι η αίτηση χρηματοδότησης με Κωδικό:…… επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 3. Να αποδέχονται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, αυτό θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.

 4. Να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη πλήρους και ορθής συμπλήρωσης και υποβολής της παρούσας αίτησης χρηματοδότησης και του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών για λογαριασμό του δικαιούχου.

 5. Να δηλώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή των εντύπων υποβολής αίτησης χρηματοδότησης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης χρηματοδότησης είναι ακριβή και αληθή.

 6. Να δηλώνει ότι είναι σε γνώση του δικαιούχου η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης με Κωδικό: ….

 7. Να δηλώνει ότι το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών, ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι του δικαιούχου έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της παρούσας πρόσκλησης.

 8. Να δεσμεύονται ότι το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών, ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι της υπό ίδρυση επιχείρησης έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της αίτησης χρηματοδότησης.

 9. Να δεσμεύονται ότι η επιχείρηση δεν έχει ιδρυθεί πριν την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.

 10. Να δεσμεύονται ότι η επιχείρηση θα διαθέτει ή σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, να δηλώνουν ότι η επιχείρηση διαθέτει, επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

 11. Να δεσμεύονται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν υποβάλλεται από δικαιούχο με επανέναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

 12. Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

 13. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί, σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, αναφέρεται ο ΑΦΜ της επιχείρησης που υποβάλλει την πρόταση.

 14. Να δηλώνουν ότι οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι της επιχείρησης δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται στην παρούσα πρόσκληση.

 15. Να δεσμευτούν ότι το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού, καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 16. Να δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

 17. Να δεσμεύονται ότι θα τηρηθούν όλοι οι εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και οι οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ.

 18. Να δεσμεύονται ότι η υποβαλλόμενη πρόταση είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που την διέπουν. Η ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού.

 19. Να δεσμεύονται ότι η επιχείρηση θα εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης (προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής) ή σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, να δηλώνουν ότι η επιχείρηση έχει εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 20. Να δεσμεύονται ότι η επιχείρηση θα έχει ή σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, να δηλώνουν ότι η επιχείρηση έχει την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»).

 21. Να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ»).

 22. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

 23. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν ή σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, δηλώνουν ότι λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014.

 24. Να συμφωνούν στην εγγραφή τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013 και στη δημοσιοποίηση στοιχείων των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού και στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ www.eydamth.gr και του ΕΦΠΑΕ www.desm-os.gr ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006).

 25. Να αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.

 26. Να αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.

 27. Να αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η επικοινωνία με τον ΕΦΕΠΑΕ για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον ΕΦΕΠΑΕ ή/και την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.

 28. Να αποδέχονται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από τον ΕΦΕΠΑΕ ή/και την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στο πεδίο 2.2 «ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» του Εντύπου Ι.1 «Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.

 29. Να αποδέχονται ότι στην περίπτωση κοινοποιήσεων – επιδόσεων εγγράφων που αφορούν την παρούσα αίτηση χρηματοδότησης, τούτες λαμβάνουν χώρα στην φορολογική έδρα του δικαιούχου την οποία δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης τους και η οποία αναφέρεται στην από-φαση ένταξης τους. Περαιτέρω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν οποιαδήποτε μεταβολή της φορολογικής τους έδρας στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και τον ΕΦΠΑΕ. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης οιαδήποτε μεταβολής της φορολογικής έδρας, η κοινοποίηση - επίδοση θα συντελείται στην φορολογική έδρα της απόφασης ένταξής του.

 30. Να αποδέχονται επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων), για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω δράσης.

 31. Να δεσμεύονται ότι θα συμμετάσχουν σε έρευνες που θα διεξάγει η ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ ή ο ΕΦΠΑΕ, υπό τη μορφή ερωτηματολογίων, σε οποιαδήποτε φάση της Πρόσκλησης (υποβολής δικαιολογητικών, ένταξης ή απόρριψης Προτάσεων, ή/και ολοκλήρωσης των Πράξεων), με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα χρησιμεύσουν τόσο στην παρακολούθηση, όσο και στην αξιολόγηση των Δράσεων.

 32. Να παρέχει ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEEL 119 σελ.1-88] σε όλα τα στάδια της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης, δηλαδή από της υποβολής της ως και, στην περίπτωση υπαγωγής του, οριστικοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης επένδυσής του, σύμφωνα προς τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας πρόσκλησης.

 33. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, θα προσκομισθεί σχετική αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό νόμιμης λειτουργίας, θα πρέπει να αναφέρουν ότι: «για το σύνολο των δραστηριοτήτων του δικαιούχου δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας» με αναφορά στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 34. Να δηλώνουν ότι ο δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη των δαπανών που υλοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης και σε περίπτωση μη ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν τίθεται κανένα ζήτημα περί αποθετικής ή θετικής ζημίας.

 35. Να δεσμεύονται ότι η επιχείρηση που θα συσταθεί θα προσκομίσει, προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον 6 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον 12 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 36. Να δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος των νομικών ή φυσικών προσώπων που υποβάλλουν το επενδυτικό σχέδιογια σύσταση νέας επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

 37. Να δηλώνουν ότι η περίοδος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου και της Πρόσκλησης.

 38. Να δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν για τους ιδρυτές της επιχείρησης λόγοι αποκλεισμού του Ν. 4488/2017(Α137/13.09.2017), όπως ισχύει. Ειδικότερα, δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έ-χουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

 • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),

 • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι),για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017.


Επισημαίνεται ότι: Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση-μασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται, με κατάλληλη λογιστική παρακολούθηση ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και η διάκριση του κόστους ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. Επίσης, για την περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ενιαία επιχείρηση) απαιτείται να δηλωθεί ότι: Η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014.


Προϋπολογισμός € 5.000.000

Για όλα τα νέα προγράμματα και για δωρεάν ενημέρωση καλέστε μας στο 210.300.9878 ή ζητήστε μας να σας καλέσουμε εμείς εντελώς δωρεάν.
 • Instagram

©2020 by ZICON Development       Όροι Χρήσης