Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ενημερώθηκε: 29 Απρ 2020

Για όλα τα νέα προγράμματα και για δωρεάν ενημέρωση καλέστε μας στο 210.300.9878 ή ζητήστε να σας καλέσουμε εμείς εντελώς δωρεάν.

Περίοδος υποβολής

από 5/2/2020 έως 4/5/2020 [NEO - Παράταση έως 06/07/2020]Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

 • Γάλα

 • Αυγά

 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα

 • Ζωοτροφές

 • Δημητριακά

 • Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

 • Οίνος

 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

 • Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό

 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

 • Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους παραπάνω επιλέξιμους κλάδους.

 • Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

 • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

 • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείων.

 • Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της Δράσης (βλ. παρ. 1.3.1).

 • Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.

 • Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις

 • Συλλογικοί φορείς

Είδος ενίσχυσης Επιχορήγηση / Επιδότηση


Περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Πελοποννήσου


Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD / LEADER ) του ΠΑΑ 2014-2020, δηλαδή: Δημοτική Κοινότητα Άργους Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως εκτός περιοχής Μηλιάς Τοπική Κοινότητα Ευάνδρου της Δ. Ε. Τρίπολης Τοπική Κοινότητα Θάνα της Δ. Ε. Τρίπολης Τοπική Κοινότητα Μάκρης της Δ. Ε. Τρίπολης Τοπική Κοινότητα Μερκοβουνίου της Δ. Ε. Τρίπολης Τοπική Κοινότητα Παλλαντίου της Δ. Ε. Τρίπολης Τοπική Κοινότητα Πελάγους της Δ. Ε. Τρίπολης Τοπική Κοινότητα Περθωρίου της Δ. Ε. Τρίπολης Τοπική Κοινότητα Σκοπής της Δ. Ε. Τρίπολης Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου Περιοχή Βελινιάτικα της Τοπικής Κοινότητας Άσσου Οι περιοχές Άγιος Κοσμάς, Δάφνη, Ι. Μ Αγίας Τριάδος, Κάτω Εξαμίλια, Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Θυμαριώνα, Πανόραμα της Δ.Ε Κορίνθου Οι περιοχές Μονή Ταξιαρχών, Άνω Αλμυρή, Θυμέλη, Νέα Αλμυρή, Ντράσσα, Αρακούκια της Δ.Ε. Σαρωνικού της Π.Ε. Κορινθίας. Οι περιοχές Άγιος Βλάσσης, Μονή Αγίας Μαρίνης, Άγιος Πέτρος, Ήλιος της Δ.Ε. Σολυγείας της Π.Ε. Κορινθίας Η Μονή Οσίου Παταπίου της ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας της Π.Ε. Κορινθίας Η Μονή Φενεού της ΔΕ Φενεού της Π.Ε . Κορινθίας Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας


Όροι και προϋποθέσεις

Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 100.000 € και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 10.000.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται έως 75% ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών (σε μικρά Νησιά Αιγαίου, λιγότερο αναπτυγμένες και λοιπές περιοχές).

Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (μέχρι ποσοστού 90%) στις περιπτώσεις:

 • δικαιούχων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών και

 • δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» στο πλαίσιο υλοποίησης επενδύσεων μεταποίησης μέσω του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Τι χρηματοδοτείται

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες: • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών • ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης • Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP) • ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας) • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά) • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).


Για όλα τα νέα προγράμματα και για δωρεάν ενημέρωση καλέστε μας στο 210.300.9878 ή ζητήστε να σας καλέσουμε εμείς εντελώς δωρεάν.

 • Instagram

©2020 by ZICON Development       Όροι Χρήσης