top of page

ΝΕΟ: Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κρήτη [25/9]

Ανακοινώθηκε η επίσημη πρόσκληση για το πρόγραμμα Δράσης 4.1.2 - «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Κύριος στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται / θα δραστηριοποιηθούν έχοντας έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης.


Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κρήτη επιχειρηματίες στην κρήτη που ετοιμάζονται να επιδοτηθούν από τη Zicon

 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για ένα δωρεάν online σεμινάριο προετοιμασίας της επιχείρησής σου για προγράμματα ΕΣΠΑ & χρηματοδοτήσεις 


 


Αναλυτικότερα Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κρήτη


Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

25.000,00€ έως 70.000,00€ το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.


Μέθοδος αξιολόγησης

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για την Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κρήτη είναι «συγκριτική» μεταξύ όλων των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.


Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: 10η/07/2024 και ώρα 13:00.

λήξη ηλεκτρονικής υποβολής: 25η/09/2024 και ώρα 15:00


 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για ένα δωρεάν online σεμινάριο προετοιμασίας της επιχείρησής σου για προγράμματα ΕΣΠΑ & χρηματοδοτήσεις 


 


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Α. Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο:


Υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. οι οποίοι θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Υπό Σύσταση φορέων Κ.ΑΛ.Ο είναι οι ακόλουθες:


1. Οι υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. κατόπιν της δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης και πριν την υποβολή της αίτησής τους στην δράση.

2. Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

3. Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες.

4. Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης.

5. Να δημιουργήσουν μία τουλάχιστον νέα θέση εργασίας που να αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας.

6. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

7. Να τηρήσουν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία) του ΚΦΑΣ.

8. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.

9. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Οι δικαιούχοι δύναται να ξεκινήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, με δική τους ευθύνη.

10. Να περιλαμβάνονται στις Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (και στο Παράρτημα V της παρούσας).

11. Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

12. Να δεσμευτούν ότι το επιχειρηματικό τους σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

13. Κάθε επιλέξιμο φυσικό / νομικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.

14. Στην περίπτωση που ο υπό σύσταση φορέας Κ.ΑΛ.Ο. θα λάβει τη νομική μορφή της Κοιν.Σ.Επ. τότε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στην υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.

15. Να αναφέρουν στην υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης τα μέλη (φυσικά ή νομικά) του υπό σύσταση φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Σημειώνεται ότι για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν τουλάχιστον πέντε (5) φυσικών ή νομικών προσώπων, για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης τουλάχιστον επτά (7). Στην περίπτωση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον τριών (3) φυσικών προσώπων

16. Για τις υπόλοιπες νομικές μορφές των υπό σύσταση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ισχύει η νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους.

17. Κατά την συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και το σχεδιασμό του νέου φορέα Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο νόμος 4430/2016.

18. Να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

19. Να μην διακόψουν τη λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για 1 (ένα) έτος μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

20. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Κρήτης.

21. Να μην ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Στην παρούσα Πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

β) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά

γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

δ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις

• όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

ε) ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα

στ) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών αντί εισαγόμενων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Επιπλέον των παραπάνω εξαιρέσεων, δεν εντάσσονται στη δράση οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς πέραν των ανωτέρω εξαιρουμένων και στην περίπτωση που οι επιχορηγούμενοι άνεργοι απασχοληθούν στις μη εξαιρούμενες δραστηριότητες:


• Τα νυχτερινά κέντρα διότι σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και η αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού τόσο του επιχορηγούμενου όσο και του προϋπάρχοντος δεσμευόμενου στην επιχείρηση, είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος. Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων.

  • Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

• Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

• Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις επειδή δεν είναι εφικτό κατά τους επιτόπιους ελέγχους να εξακριβωθεί σε ποια επιχείρηση θα απασχολείται το επιχορηγούμενο προσωπικό.

Εξαιρούνται του σχετικού περιορισμού οι ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης στις οποίες δίνεται η δυνατότητα συστέγασης με συναφή σύλλογο ή σωματείο, εφόσον υπάρχει σχετική πράξη παραχώρησης χώρου και προσδιορίζεται με σαφήνεια το ποσοστό (%) των εξόδων το οποίο αφορά στην ΚΟΙΝΣΕΠ.

• Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι και κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) μέλους της Κοινωνικής Επιχείρησης ή άλλου τρίτου προσώπου.

• Κοινωνικές επιχειρήσεις στις οποίες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) Ο.Τ.Α. ή δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, μεμονωμένα ή από κοινού.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.
Κατηγορία Δαπάνης 01. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι Επενδυτικές δαπάνες προσωπικού πρέπει παρουσιάζουν συνάφεια με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης περιόδου υλοποίησής του και ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω και σύμφωνα με τους περιορισμούς που ακολουθούν:

Υποκατηγορία Δαπάνης 01.09 :

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (ανέργου εγγεγραμμένου στην ΔΥΠΑ)

Επιδότηση μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κατάλληλων ικανοτήτων για την προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι 18 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο. Το επιλέξιμο ποσό είναι το ελάχιστο νόμιμο συνολικό κόστος μισθοδοσίας που ανάγεται σε δώδεκα (12) ανθρωπομήνες πλήρους μισθωτής απασχόλησης. Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος αναφοράς, ήτοι το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

H δημιουργία μίας τουλάχιστον νέας θέσης εργασίας που να αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της δράσης σε διαφορετική περίπτωση η πράξη θα οδηγείται προς απένταξη.


Οι δεκαοχτώ (18) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης της νέας θέσης εργασίας (αξιολογούμενο και βαθμολογούμενο κριτήριο) δύνανται να καλύπτονται αθροιστικά και από αντίστοιχους (18) μήνες μερικής απασχόλησης υπό τον όρο ότι αφορούν το ίδιο συνεχόμενο διάστημα και καλύπτουν τις ανάγκες της ίδιας θέσης εργασίας [π.χ. 2 εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης (4 ωρών) που θα εργαστούν για διάστημα 18 μηνών για την ίδια θέση εργασίας (συμπληρωματικά και όχι παράλληλα]. Η διάρκεια συμπλήρωσης των δεκαοχτώ (18) μηνών πλήρους απασχόλησης δύναται να μην είναι συνεχής στις παρακάτω περιπτώσεις όπου θα αποδεικνύεται:

− η οικειοθελής αποχώρηση, που δεν θεωρείται καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017,

− η καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης,

− η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

− φυλάκιση ή θάνατος,

− η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του).

Ο νεοπροσλαμβανόμενος εργαζόμενος πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στην ΔΥΠΑ πριν την πρόσληψή του και δε θα πρέπει να έχει προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση/φορέα Κ.ΑΛ.Ο


Υποκατηγορία Δαπάνης 01.10 : Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

Επιδότηση μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους υφιστάμενου προσωπικού μέχρι 18 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο που απασχολείται σε αντικείμενο συναφές με το επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιλέξιμο ποσό είναι το ελάχιστο νόμιμο συνολικό κόστος μισθοδοσίας που ανάγεται σε δώδεκα (12) ανθρωπομήνες πλήρους μισθωτής απασχόλησης.


Επισημάνσεις επί των δαπανών προσωπικού (Υποκατηγορίες 01.09 και 01.10)

Οι δαπάνες προσωπικού για τις δύο ανωτέρω υποκατηγορίες είναι επιλέξιμες υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις :

  • • Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία),

  • • Η εξόφλησή των δαπανών μισθοδοσίας (καθαρό ποσό σε εργαζόμενο) να πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση τραπεζικού μέσου. • Το επιδοτούμενο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για εργαζόμενο/ους (μη μέλος/η του Φορέα), τόσο στις υφιστάμενες όσο και στη/ις νέα/νέες θέση/εις εργασίας που έχουν τις παρακάτω σχέσεις με τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο.: σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας), δεν μπορεί αθροιστικά να ξεπερνά το κόστος που αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης για το σύνολο των εργαζομένων αυτών.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου που συμμετέχει στο φορέα Κ.ΑΛ.Ο, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους/μετόχους.

Επισημαίνεται ότι :

- Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.

- Οι ΕΜΕ (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ) πιστοποιούνται απολογιστικά, με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

- Στο μισθολογικό κόστος του προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές & ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης και έκτακτες αποδοχές που δεν προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου ή στη σύμβαση εργασίας ή/και καταβάλλονται κατά περίπτωση (ad hoc, bonus).

-Το κόστος Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας η οποία επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΔΥΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

- Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν οι καθαρές αποδοχές υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του την οποία και εξυπηρετεί.

- Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ατόμων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση.

- Στις ΕΜΕ προσμετρώνται μόνο αυτές στις οποίες αντιστοιχούν νόμιμες εισφορές ΕΦΚΑ και όχι απασχολούμενων με αυτασφάλιση και δελτία παροχής υπηρεσιών.


Κατηγορία Δαπάνης 10. Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για ένα δωρεάν online σεμινάριο προετοιμασίας της επιχείρησής σου για προγράμματα ΕΣΠΑ & χρηματοδοτήσεις 


 

zicon ομάδα επιτυχίας, σύμβουλος επιδοτήσεων

Comments


bottom of page