top of page

NEO: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 50.000€ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ [Λ 14/5]

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.Το ύψος του αποδεκτού προϋπολογισμού ανά επιχείρηση, είναι από 10.000€ έως 50.000€ και το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης από 80% και υπό προϋποθέσεις καλύπτεται στο 100%.


zicon επιδότηση ανέργων για την ανατολική Μακεδονία και Θράκη


Αναλυτικότερα:

Η Δράση ενισχύει ανέργους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε τομείς της στρατηγικής RIS3 σε επιλέξιμες για τη δράση δραστηριότητες.

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι:

Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν:

α) μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης,

β) οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

γ) και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3.

Περίοδος υποβολής

από 4/3/2024 έως 14/5/2024


Όροι και προϋποθέσεις


Προϋποθέσεις-Κριτήρια συμμετοχής είναι:

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να πληρούν (επί ποινής απόρριψης των υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης) σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης πρέπει οι δικαιούχοι να είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ.

2. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ' όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.

3. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

4. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ειδικότερα πρέπει:

▪ Να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

▪ Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι δυνητικά δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτηση χρηματοδότησης τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

▪ Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότηση δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

▪ Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

▪ Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.

▪ Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

▪ Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης). Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών


Οι δαπάνες υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον:

▪ εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών,

▪ είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και συνάδουν με τους ΚΑΔ επένδυσης,

▪ περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα,

▪ πραγματοποιούνται εντός επιλέξιμης χρονικής περιόδου,

▪ είναι νόμιμες και κανονικές,

▪ διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας,

▪ τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,

▪ λογιστικοποιούνται κατάλληλα.


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή της συμμόρφωσης του επιχειρηματικού σχεδίου με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Κατηγορίες δαπάνης


  1. Δαπάνες προσωπικού Εφόσον επιλεγεί η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης η ένταση ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20%, από 80% σε 100%. Εφόσον κατά την τελική πιστοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο προβλεπόταν ποσοστό επιχορήγησης 100%, λόγω πρόσληψης προσωπικού (τουλάχιστον 1 ΕΜΕ), διαπιστωθεί μη επίτευξη του στόχου (τουλάχιστον 1 ΕΜΕ), τότε αναπροσαρμόζεται το ποσοστό επιχορήγησης όλων των επιλέξιμων δαπανών σε 80%.

  2. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

  3. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

  4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

  5. Λειτουργικές Δαπάνες

  6. Δαπάνες Λογισμικού

  7. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

  8. Έμμεσες Δαπάνες (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)


μακέτα zicon

Commenti


bottom of page