top of page

NEO: Επιδότηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων στο Νότιο Αιγαίο [ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ]

Αμεσα αναμένεται να ανοίξει το νέο πρόγραμμα για επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου, των οποίων οι δραστηριότητες εστιάζουν στους τομείς RIS3.


Κάθε επιχείρηση, αναλόγως συνθηκών, μπορεί να αιτηθει για 1-3 νέες θέσεις εργασίες και η μέγιστη επιδότηση ανά θέση εργασίας είναι περίπου 47.000€.
επιδότηση επιχείρησης για πρόσληψη ανέργων Νότιο Αιγαίο

Αναλυτικότερα:

Η δράση «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» θα υποστηρίξει την απασχόληση ανέργων με αυξημένα τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), σε επιχειρήσεις των τομέων και των κλάδων αιχμής της περιφερειακής οικονομίας, σύμφωνα με τις περιφερειακές απολήξεις της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που:

α) έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) την τελευταία διαχειριστική χρήση,

β) δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα.


Διάρκεια

Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι δεκαοκτώ (18) μήνες πλέον τριών (3) μηνών που δίνεται από την πρόσκληση ως χρόνος εύρεσης και πρόσληψης του προσωπικού από την επιχείρηση, ήτοι συνολικά είκοσι ένας μήνες (21 μήνες)Χαρακτηριστικά προγράμματος


 • Η επιδοτούμενη απασχόληση αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ απόφοιτους τουλάχιστον μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες για την επιχείρηση από την ημερομηνία πρόσληψης του κάθε ωφελούμενου

 • Οι επιχορηγούμενες ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση της πράξης πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος 2023. Σημειώνεται ότι οι πρόσθετες ΕΜΕ αφορούν εργαζομένους αποκλειστικά πλήρους απασχόλησης

 • Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2023 θα πρέπει να διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης

 • Ο δικαιούχος (επιχείρηση) υποχρεούται να διατηρήσει τον/τους εργαζόμενο/ους που αποτελούσαν την/τις πρόσθετη/τες επιχορηγούμενη/ες ΕΜΕ για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών μετά την ολοκλήρωση της πράξης με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

 • Ο αριθμός των ΝΘΕ για τις οποίες μπορεί να αιτηθεί μια επιχείρηση εξαρτάται από τις υφιστάμενες ΕΜΕ του έτους 2023 και κυμαίνεται από 1-3 θέσεις.

 • Το μισθολογικό κόστος αποζημιώνεται ως άμεση δαπάνη, βάσει παραστατικών, στους δικαιούχους. Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των πράξεων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά του πίνακα που ακολουθεί ως μέγιστες τιμές επιχορήγησης συνολικού μισθολογικού κόστους ανά εργαζόμενο. Τα τελικά επιχορηγούμενα ποσά θα προκύψουν από τα πραγματικά στοιχεία του μηνιαίου μισθολογικού κόστους βάσει των σχετικών παραστατικώνΕπίπεδο εκπαίδευσης ωφελούμενου

Μέγιστο επιχορηγούμενο μηναίο μισθολογικό κόστος (Συνολικό κόστος εργοδότη)

Μέγιστο συνολικό επιχορηγούμενο μισθολογικό κόστος για 18 μήνες απασχόλησης

Δίπλωμα/Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.600€

33.600€

Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/ Μεταπτυχιακό τίτλος

1.900€

39.900€

Διδακτορικό δίπλωμα

2.100€

44.100€


 • Στις επιλέξιμες δαπάνες της πράξης, πέραν του μισθολογικού κόστους, περιλαμβάνονται και έμμεσες δαπάνες σε ύψος 7% του μισθολογικού κόστους

 • Η επιχορήγηση καλύπτει το συνολικό μισθολογικό κόστος ανά ωφελούμενο για ένα ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης με 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Ειδικότερα, το μισθολογικό κόστος μπορεί να περιλαμβάνει τις ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές

 • Η ένταση της ενίσχυσης αφορά στο 100% του μισθολογικού κόστους εφόσον προσληφθεί άνεργος μικρότερος των 30 ετών ή μεγαλύτερος των 55 ετών ή γυναίκα ή μακροχρόνια άνεργος ή ΑμεΑ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ένταση ενίσχυσης είναι 80%

 • Ως ελάχιστος χρόνος υλοποίησης της πράξης ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εύρεσης και πρόσληψης προσωπικού (3+3 μήνες). Η πράξη θα θεωρείται ολοκληρωμένη με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και έως δεκαοκτώ (18) μηνών πλήρους απασχόλησης. Διάρκεια υλοποίησης της πράξης μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών καθιστά την πράξη μη ολοκληρωμένη και ανακαλείται η απόφαση ένταξης. • Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο της μέγιστης συνολικής επιχορήγησης ανά ωφελούμενο, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου

 • Η δαπάνη της/των νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τον εργοδότη. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους/μετόχους

 • Κατά την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου θα πρέπει να είναι σε ισχύ το Δελτίο ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α του/της νεοπροσλαμβανόμενου/ης της Δράσης ή βεβαίωση από την ΔΥΠΑ ότι είναι εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ανέργων. Επιπλέον θα πρέπει να έχει αποκτηθεί ο τίτλος σπουδών του αντίστοιχου εκπαιδευτικού επιπέδου.

 • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη απασχόληση (μισθωτή εργασία).

 • Για την επιλεξιμότητα ανέργων και επιχειρήσεων ισχύουν οι συνήθεις όροι σχετικών προσκλήσεων (π.χ. εξαιρούνται να νυχτερινά κέντρα, οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι άνεργοι που έχουν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση το προηγούμενο διάστημα κλπ) και οι οποίοι θα αναφερθούν αναλυτικά στην πρόσκληση

 • Η πρόσκληση θα τηρήσει σειρά προτεραιότητας με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦ με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης.

 • Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση χρηματοδότησης ως απορριπτέα.

 • Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στη συμμόρφωση στα προβλεπόμενα στην πρόσκληση.zicon Σύμβουλος επιχείρησης

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page