top of page

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COVID ΑΤΤΙΚΗΣΑνακοινώθηκε επίσημα η 5η Τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», ως προς τα παρακάτω σημεία:

1. Στην ενότητα «2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε 20/01/2021 και ώρα 15:00.

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι

Για δωρεάν προέλεγχο πατήστε εδώ

 

2. Στην ενότητα «8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» το χωρίο «Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 23/10/2020 ώρα 13.00 και έως τις 21/12/2020 ώρα 15.00», τροποποιείται σε «Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 23/10/2020 ώρα 13.00 και έως τις 20/01/2021 ώρα 15.00».

3. Στην ενότητα «2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» η παράγραφος που αφορά στον προϋπολογισμό της δράσης τροποποιείται ως εξής: «Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 200.000.000,00 ΕΥΡΩ. Πέραν των 200.000.000,00 ευρώ, επιπλέον 50.000.000,00 ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και εννέα (9) άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ έτους 2019), εφ' όσον αυτές πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης και σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι

Για δωρεάν προέλεγχο πατήστε εδώ

 

1. Στην ενότητα «5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της πρόσκλησης, και ειδικότερα στο σημείο 8, προστίθεται η παρακάτω μορφή επιχειρήσεων:

ü Συμπλοιοκτησία

Επιπλέον γίνεται προσθήκη στο εδάφιο για τις ΑΜΚΕ και διαμορφώνεται ως εξής:

«√ Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.»2. Στην ενότητα «5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της πρόσκλησης διαγράφεται η παράγραφος «οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)», σε εφαρμογή της απόφασης ΕΕ με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του μέτρου.

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι

Για δωρεάν προέλεγχο πατήστε εδώ

 

3. Λόγω της ανωτέρω αλλαγής, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, διαγράφεται το σημείο 24 της υπεύθυνης δήλωσης

4. Στην ενότητα 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, τροποποιείται το ανώτερο όριο χρηματοδότησης από 50.000,00€ σε 40.000,00 € και επομένως τα αντίστοιχα εδάφια αναδιατυπώνονται ως εξής:

«Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 40.000,00€.»

«Για το σύνολο των επιλέξιμων νομικών μορφών, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.»

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι

Για δωρεάν προέλεγχο πατήστε εδώ

 

5. Στην παράγραφο 10.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και πιο συγκεκριμένα στο τελευταίο εδάφιο αυτής, προστίθεται διευκρινιστικό κείμενο και πλέον η διατύπωση έχει ως εξής: «Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει τους κάτωθι πίνακες:

Ø κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση επιχειρήσεων.

Ø κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των επιχειρήσεων που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

Ø πίνακες απορριφθεισών αιτήσεων, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης με σχετική τεκμηρίωση (ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων και τις αιτήσεις που είναι πλήρεις από δικαιολογητικά και επιλέξιμες από τυπικές προϋποθέσεις αλλά κατά τον έλεγχο υπολογισμού των βαθμολογούμενων κριτηρίων συγκέντρωσαν τελική βαθμολογία κάτω από τη βάση ένταξης).»

6. Σε συνέχεια της έγκρισης της παράτασης του μέτρου έως 30.06.2021, στις ενότητες:

· 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, τροποποιείται το σχετικό εδάφιο ως εξής:

«Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 30/06/2021, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19». Επιπλέον στην ίδια ενότητα η ημερομηνία λήξης του καθεστώτος τροποποιείται από 31.12.2020 σε 30.06.2021.

· 10.4. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ, τροποποιείται το σχετικό εδάφιο ως εξής: «Το σύνολο των αποφάσεων ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 30/06/2021»

· 10.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, τροποποιείται το σχετικό εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Αττικής, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.2690/1999 κατά κανόνα μέχρι τις 30/06/2021.»

· 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, τροποποιείται το σχετικό εδάφιο ως εξής: «Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα έως 30/09/2021.»

· 11.1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, τροποποιείται το σχετικό εδάφιο ως εξής: «Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.»

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι

Για δωρεάν προέλεγχο πατήστε εδώ

 

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕ με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του μέτρου, προστίθενται οι παρακάτω ΚΑΔ, οι οποίοι καθίστανται επιλέξιμοι:


Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

09.10

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.90

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

10.81

Παραγωγή ζάχαρης

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

11.06

Παραγωγή βύνης

17.24

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

23.14

Κατασκευή ινών γυαλιού

23.43

Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.44

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

28.24

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

46.21

Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών, εξαιρουμένων των

ΚΑΔ 46.21.19.11, και 46.21.2

46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.23

Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

46.24

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών

46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων,

εξαιρουμένου του ΚΑΔ 46.38.1

46.46.12

Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος

ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)


47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.91.71

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.73

Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

53.20

Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες, εξαρουμένου του ΚΑΔ Υπηρεσίες κατ’

οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12)

64.91

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

65.11

Ασφάλειες ζωής

65.12

Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

65.20

Αντασφάλιση

66.19

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις

ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21

Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22

Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

84.13

Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων

96.09

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.,. εκτός από: Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι

Για δωρεάν προέλεγχο πατήστε εδώ

 

11. Στην ενότητα 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο Δείκτες εκροής του πίνακα, προστίθενται οι επιχειρησιακοί δείκτες εκροής: CO01:Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη και CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Κατά τα λοιπά ισχύει η 3713/07.12.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 9ΞΝΦ7Λ7-ΑΞ8) για την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».


Trust The Experts Η έμπειρη ομάδα μας, αποτελούμενη από ανθρώπους-στελέχη πολυεθνικών και νέους πτυχιούχους, συνδυάζει χρόνια εμπειρίας με την φρεσκάδα των καινοτόμων ιδεών και προτάσεων! Συμβουλέψου και Εμπιστεύσου τους ειδικούς! Οι καταλληλότερες λύσεις για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση της επιχείρησής σου!

ZICON Development Solutions

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

(Στουρνάρη 49 , Αθήνα ,tel: 210.440.80.40 , email: info@zicon.gr) www.zicon.gr

bottom of page