top of page
αδεια_λειτουργίας.jpg

Άδειες

Λειτουργιας

Ανοίγεις επιχείρηση; Ξεκίνα από εδώ! Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση αδειοδότησης χωρίς κανείς να τις ενημερώνει!

Όχι άλλες εκπλήξεις! Έλα στους ειδικούς!

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αδειοδότηση Επαγγελματικών Εργαστηρίων-Βιοτεχνιών-Βιομηχανιών.
Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να εφοδιάσει την επιχείρησή σας με την απαραίτητη Έγκριση εγκατάστασης (και άδεια λειτουργίας) γρήγορα και με μεγάλη υπευθυνότητα.
Η γνώση των διαδικασιών και της νομοθεσίας μας εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο παροχής της υπηρεσίας. Σε μια περίοδο ανακατατάξεων και αβεβαιότητας, το μόνο
σίγουρο είναι ότι κερδισμένοι θα βγουν από την κρίση οι υπεύθυνοι επιχειρηματίες που σέβονται τους πελάτες τους και εν τέλει την ίδια τους την επιχείρηση.
Άδεια Λειτουργίας Επιχειρήσεων, Βιομηχανικών μονάδων, Βιοτεχνιών , Ξενοδοχειακών μονάδων, Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, μπαρ, εστιατόρια), Μεταποιητικών μονάδων κ.α.

Αδειοδότηση Επιχειρήσεων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Μελετών Περιβάλλοντος και έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για κάθε επιχείρηση, υπόχρεη έκδοσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι μελέτες ΜΠΕ θεσμοθετήθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 στα πλαίσια του νόμου Ν. 1650/86 και αφορούν κάθε είδους επέμβαση που γίνεται στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρώπινο). Ο κατάλογος των έργων που προβλέπεται από τη νομοθεσία ότι χρήζουν ΜΠΕ είναι τεράστιος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την κατασκευή διυλιστηρίων πετρελαίου έως οποιοδήποτε έργο ή εγκατάστασης, απαιτείται ΜΠΕ, διαφορετικής κατηγορίας και διαφορετικών απαιτήσεων ανά περίπτωση, που ορίζεται με λεπτομέρεια από το νόμο. Κανείς δεν μπορεί να πάρει πλέον νέα άδεια λειτουργίας ή να αναθεωρήσει παλαιότερη, για μια πολύ μεγάλη λίστα δραστηριοτήτων, εάν δεν καταθέσει ΜΠΕ στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι ΜΠΕ προηγούνται κάθε έργου, γίνονται σε σχέση με τις τεχνικές μελέτες του έργου και είναι υποχρεωτικά τεκμηριωμένες επιστημονικά, πράγμα που πρέπει να διαπιστώνεται στη συνέχεια από διεπιστημονική επιτροπή ελέγχου. Οι ΜΠΕ αφορούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο από κάθε έργο ή επέμβαση.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κάθε επιχείρηση/φορέας-οργανισμός, που διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση, υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να καταθέτει ΕΕΠΑ με το πέρας του ημερολογιακού έτους. Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την εγγραφή στο ΗΜΑ και την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων για όλες τις υπόχρεες εγγραφής επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης διαχείρισης αποβλήτων, για μια πολύ μεγάλη γκάμα αποβλήτων, καθώς και προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας.

• Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Μη επικίνδυνων αποβλήτων για όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας

Για τις περιπτώσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων εκδίδεται ενιαία άδεια συλλογής και μεταφοράς από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης των αντίστοιχων περιοχών που πραγματοποιείται η συλλογή και μεταφορά (αρ.36, παρ. 4, Ν. 4042/2012), η οποία χορηγείται βάσει της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (αρ. 8).

Διαχείριση Αποβλήτων

• Αδειοδότηση Παροχής τουριστικών υπηρεσιών Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των αδειοδοτήσεων για τουριστικά γραφεία, rent a car, ενοικίαση οχημάτων με οδηγό, τουριστικά λεωφορεία, Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων, Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών Τ.Ε.Ο.Μ., Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αδεια τουριστικών υπηρεσιών
αδειες λειτουργίας.jpg

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Image by Daniel McCullough

Παράλληλα, στο πλαίσιο δραστηριοποίησης μας στο τομέα των αδειοδοτήσεων, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά την εκπόνηση τοπογραφικών σχεδίων/κατόψεων/διαγραμμάτων κάλυψης κα. Επίσης, στην εκπόνηση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), Τακτοποιήσεις-Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, ελέγχους νομιμότητας ακινήτων, εκπόνηση μελετών- Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας και Αδειών Δόμησης.

bottom of page