top of page

Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσειςΤο πρόγραμμα παρέχει σε επιχειρήσεις δάνεια κεφαλαίου κίνησης, ορισμένης διάρκειας και ύψους, με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων και να ενισχυθεί η ρευστότητα τους. Το κράτος, μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο, στο 40% του όγκου των δανείων που χορηγεί μια τράπεζα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο 30% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις.


Οι συνεργαζόμενες τράπεζες είναι οι εξής:

 • Εθνική Τράπεζα  

 • Τράπεζα Πειραιώς

 • Eurobank

 • Alpha Bank

 • Attica Bank

 • Optima Bank

 • Procredit Bank

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

 • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες Παγκρήτια, Συνεταιριστική Μακεδονίας, Συνεταιριστική Θεσσαλίας και Procredit δεν συμμετέχουν στο χαρτοφυλάκιο εγγυοδοσίας μεγάλων επιχειρήσεων.


Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα αφορά σύνολο των επιχειρήσεων (μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) όλων των ΚΑΔ εξαιρουμένων των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους όρους και προϋποθέσεις.


Περίοδος υποβολής από 3/6/2020


 

Θες περισσότερες πληροφορίες; Κάλεσε στο 210-3009878 και μάθε οτι χρειάζεσαι για το πρόγραμμα!

Ή συμπλήρωσε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!

 


Είδος ενίσχυσης Εγγύηση δανείου

Περιοχή εφαρμογής Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

 • κατά την 31/12/2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές

 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων

 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31/12/2019,

 • επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει

 • επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και

 • εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).


 

Θες περισσότερες πληροφορίες; Κάλεσε στο 210-3009878 και μάθε οτι χρειάζεσαι για το πρόγραμμα!

Ή συμπλήρωσε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!

 

Εξαιρούμενες Μη επιλέξιμες Δραστηριότητες:

 1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία          

 2. Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών

 3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού

 4. Περιορισμοί τομέων πληροφορικής: Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες: 

  • στοχεύουν συγκεκριμένα: α) στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους περιορισμένους τομείς που αναφέρονται στα σημεία (1), (2) και (3), β) σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακά καζίνο ή γ) στην πορνογραφία, ή

  • προορίζονται να επιτρέψουν παράνομα: α) την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή (β) τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.


 1. Περιορισμοί στον τομέα της βιοεπιστήμης: Κατά την παροχή υποστήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που σχετίζονται με: (α) ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και (β) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ).


Τι χρηματοδοτείται Το πρόγραμμα παρέχει εγγύηση 80% για το κάθε δάνειο και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100% (ανάλογα με το ύψος προηγούμενων ενισχύσεων). Επιλέξιμα δάνεια. Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τις Τράπεζες και με ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

 • Σκοπός των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.

 • Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

 • Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

 • Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Ύψος Δανείου Το ανώτατο ποσό που μπορεί να ζητήσει μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μεγαλύτερο από τα παρακάτω: Α. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή Β. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή Γ. μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων Α και Β για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση. Επιτόκιο Δανείου Το επιτόκιο των Δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το όφελος της Τράπεζας από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου πρέπει να μεταφερθεί πλήρως στον δανειολήπτη. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά. Έξοδα Φακέλου Το ποσό των πάγιων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το όφελος της Τράπεζας από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου πρέπει να μεταφερθεί πλήρως στον δανειολήπτη. Εξασφαλίσεις Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα Δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις), αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% του κάθε δανείου είναι εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα θα διατηρεί σε κάθε χρονική στιγμή άνοιγμα τουλάχιστον 20% επί του κάθε εγγυημένου χαρτοφυλακίου δανείων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων. Προμήθεια Εγγύησης Οι  Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παρέχονται έναντι της λήψης κατάλληλης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση η οποία αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνει η διάρκεια της εγγυημένης χρηματοδότησης, ως εξής:

 • Μικρομεσαία επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι: 1ο έτος: 0,25% / 2ο και 3ο έτος: 0,50% / 4ο και 5ο έτος 1%

 • Μεγάλη επιχείρηση: 1ο έτος: 0,50% / 2ο και 3ο έτος: 1,00% / 4ο και 5ο έτος 2%  

Η προμήθεια καταβάλλεται  εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση της χρηματοδότησης και υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό της χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου. Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού:

 • για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 800.000 ευρώ

 • για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας : 120.000 ευρώ (βλ. αρχείο με ΚΑΔ στα Σχετικά αρχεία)

 • για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων: 100.000 ευρώ. (βλ. αρχείο με ΚΑΔ στα Σχετικά αρχεία).

Ειδικότερα, αναφορικά με την προμήθεια εγγύησης διευκρινίζονται τα εξής:

 • Στην περίπτωση που η προμήθεια της αιτούμενης χρηματοδότησης υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης της χρηματοδότησης (διάρκεια ή ύψος δανείου).

 • Η λήψη της ενίσχυσης η οποία σχετίζεται με την προμήθεια εγγύησης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του Δανειζόμενου.

 • Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του εγγυημένου δανείου, τη διάρκειά του δανείου, την προαναφερόμενη προμήθεια εγγύησης που ο Δανειζόμενος  όφειλε να καταβάλλει και το ποσό της προμήθειας που εν τέλει κατέβαλλε (εφόσον υφίσταται).

 • Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου δεν διαφοροποιείται ούτε το ύψος της ενίσχυσης που ο Δανειζόμενος τυχόν έλαβε ούτε επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα προμήθεια.

 • Η προμήθεια, για το ποσό που δεν καλύπτεται  από επιχορήγηση θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

 • Ενίσχυση για προμήθεια εγγύησης δεν θα αποδίδεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν κάποια από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής.

 • Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση (προμήθεια εγγύησης) χορηγείται εφόσον δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

 • Οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρέπει να μην καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.


Προϋπολογισμός € 2.250.000.000 Συνολικός προϋπολογισμός Ταμείου ΕγγυοδοσίαςComments


bottom of page