top of page

Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης [ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16/9]


Ανοίγουν οι αιτήσεις στις 2 Ιουλίου για το νέο πρόγραμμα που θα επιδοτήσει επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εκθέσεις, η οποία συμμετοχή έχει το νόημα της προβολής, της ενημέρωσης αλλά και της δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο σε εθνικό επίπεδο ή διεθνώς με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών τους.Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

 2. ​​ Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα II EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 3. Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 4. Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.

 5. Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις.


Περίοδος υποβολής

από 2/7/2024 έως 16/9/2024 (έως τις 14:00)


Ενταση ενίσχυσης 50%

Τι χρηματοδοτείται

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 90.000€, για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000 €, όπως ορίζεται στην Ενότητα 6.1 της Πρόσκλησης.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 90.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου


Ειδικότερα πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται ως προς το προϊόν που θα προβληθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μικρής ή Πολύ Μικρής Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα V: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ (Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014), λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

 • Να πληρούν τις απαιτήσεις (i), (ii), (iii) , (iv) και (v) όπως ορίζονται ανωτέρω.

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης.

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, κλ.π.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο.

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει:

  • Ατομική Επιχείρηση

  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)

  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)

  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές

  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

  • Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)

  • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

  • Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)

  • Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε)

  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ)

  • Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

  • Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης

  • Ένωση Αστικών Συνεταιρισμών

  • Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός

  • Αγροτικός Συνεταιρισμός

  • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.)

  • Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

  • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)

 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 2 παρ. 18 του Καν. ΕΕ 651/2014.

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

 • Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 • Σημειώνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (για τους υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων).

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση τουλάχιστον μίας ή περισσότερων εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο που συνιστά αδυναμία υποβολής της αίτησης ή/και απόρριψης αυτής.


Επισημαίνεται ότι η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου (δήλωση συμμετοχής σε έκθεση) πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις στο πλαίσιο της σχετικής προς έκδοση Πρόσκλησης.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page