top of page

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ: ΛΗΓΕΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024-Παραταση εως 15/4

Έγινε ενημέρωση: 26 Μαρ

Με δυο νέα προγράμματα έρχεται να ενισχύσει τις επιχειρήσεις το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ένα αφορά σε αντικατάσταση συσκευής / συσκευών για επιχειρήσεις και το νέο Εξοικονομώ που άνοιξε τις πύλες των αιτήσεων την 12/3/2024.Αναλυτικά:

Το νέο εξοικονομώ για επιχειρήσεις θα διαθέσει 176.750.000,00€, συγχρηματοδότηση με το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Οι πόροι διάθεσης θα κατανεμηθούν κατά 60% σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια κατηγορίας Ε' έως και Ζ' και 40% σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατηγορίας Γ' έως και Δ', καθώς και σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μη κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου άμεσης αξιολόγησης.


Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

 1. την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή/και ένταξη νέων υλικών εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργεας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού κλπ. και

 2. με την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Έναρξη : 12/3/2024

Λήξη: 15/4/2024 ώρα 18:00 [νέα ημερομηνία κατόπιν παράτασης]


Επιλέξιμες δραστηριότητες

Στην παρούσα δράση, επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού, πλην των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται από το ΕΤΠΑ και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. ΕΕ/2023/2831 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.


Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών ή αυτά που δεν έχουν καταταγεί και η δυναμικότητά τους, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση, δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες:

 • Ξενοδοχεία της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014

 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

 • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις.

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

και υπάγονται στους Κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:ΚΑΔ: 55

Περιγραφή: Καταλύματα

55.1 (όλες οι υποκατηγορίες)

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρούμενης της 55.20.19)

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά της.

 • Να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του/των κτιρίου/ων, που περιλαμβάνονται στο ΕΣ, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4122/2013, και να προκύπτει από αυτό: 1. ο,τι το κτίριο/α κατάσσεται/ονται στην υφιστάμενη κατάσταση σε κατηγορία από Γ έως και Η & 2. ότι επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του ΕΣ, αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ, τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση). 3. οτι επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του ΕΣ Ενεργειακός Στόχος μείωση εκπεμπόμενων ρύπων τουλάχιστον κατά 35% και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%.

 • Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να δηλώσει ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται υποχρεωτικά η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

 • Να μην είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων.

 • Να μην εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων σε βάρος της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων.

 • Να υποβάλει μια και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.

 • Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέας τεχνολογίας Led, εγκατάσταση αυματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών.

 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων, όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις.

 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, με ή χωρίς ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

 • Εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων

 • Παρεμβάσεις αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων κύριων υπηρεσιών πχ φούρνοι ψυγεία

 • Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης

 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο (building energy management system energy management system)

Επιλέξιμες είναι και λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες όπως:

 • υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή

 • προκαταρκτικές ενέργειες σύνταξης αίτησης

 • απότίμηση του ενεργειακού στόχου μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

 • υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τις περιπτώσεις κτιρίων που επίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κενακ

 • εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο iso 50.0001

 • περιλαμβάνεται η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης της εφαρμογής του συστήματος

 • δαπάνες συμβούλου διοίκησης και διαχείρισης της αίτησης περιλαμβάνονται οι δαπάνες του συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης καθώς επίσης και για την διοίκηση και διαχείρισή της κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωσή της

 • δαπάνες μελετών: περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της δράσης

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων

 • Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης

 • Η αντικατάσταση καυστήρων και λεβήτων με καυστήρες ή λέβητες ορυκτών καυσίμων

 • Εργασίες συντήρησης

 • Κινητά στοιχεία μη μόνιμου χαρακτήρα πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες κλπ

 • Δαπάνες για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και τον ενισχύσεων για τηλεθέρμανση και/ή τηλεψύξη

 • Λοιπός εξοπλισμός που δεν συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς και τέλη


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται

 1. για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο γενικό απαλλακτικό κανονισμό ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης του πρόγραμμα

 2. για τις δαπάνες οι οποίες πάγονται στον κανονισμό deminimis η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30/7/2025 η ολοκλήρωση των προτεινόμενων προτάσεων θα πρέπει να συντελεστεί ως την ως άνω ημερομηνία.

ΕΝΤΑΣΗ & ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπλογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης

 • δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€)για τον κλάδο του τουρισμού

 • δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000€ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Πέρα των ανωτέρω , σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή άνευ Φ.Π.Α) δε δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,45€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας όπως προκύπτει από το Α' πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ή από την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου, κατά περίπτωση απαίτησης. Στην περίπτωση όπου ο λόγος επιχορηγούμενου πρϋπολογισμού προς την ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας είναι μικρότερος του 1,45, τα επιλέξιμα ποσά μειώνονται αναλογικά.

Οι εντάσεις ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης εκτός από μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, έχουν ως ακολούθως:


Μέγεθος Επιχείρισης / Τύπος Επιχείρησης

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ αριθ. 651/2014 Άρθρο 38)

Υποστηρικτικές δαπάνες (Deminimis)

Μικρές και πολύ μικρές

40%

40%

Μεσαίες

40%

40%

Μεγάλες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (πχ franchising, Shop in shp, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

30%

40%

Ενεργειακός στόχος

για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που υποβάλλεται και επιχορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται ως ακολούθως

1 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατα 40% σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την επένδυση

2 μείωση εκπεμπόμενων ρύπων τουλάχιστον κατά 35%

3 για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμιση της ενεργειακής του κατηγορίας βάση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξης σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που επίπτουν στις διατάξεις του νόμου 4122/203 ,για τον υπολογισμό της ενεργειακής αναβάθμισης κατα 2 τουλάχιστον κατηγορίες δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται η συνεισφορά εφαρμογών ηλεκτροπαραγωγής από α π.ε ή και ΣΗΘΥΑ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης που δεν πληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια απορρίπτονται από την διαδικασία αξιολόγησηςComments


bottom of page