top of page

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 42.500€ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άμεσα αναμένονται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα που προδημοσιεύτηκε και στόχο έχει την προσέλκυση και διατήρηση νέων σε ηλικία γεωργών, έως 40 ετών, για την είσοδο και την παραμονή τους στην γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.


προγραμμα επιδότησης νέοι Γεωργοί Zicon Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρέμβαση Π3-75.1 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της Χώρας με τις εξής εξαιρέσεις:

  • Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, η παρέμβαση Π3-75.1 δεν εφαρμόζεται στη Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.

  • Στην ΠΕ Αττικής, η παρέμβαση Π3-75.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα, δηλαδή τις περιοχές που έχουν βαθμό Αστικοποίησης 2 και 3 (ενδιάμεσης πυκνότητας κατοικημένες και αραιοκατοικημένες περιοχές) και προσιδιάζουν αντίστοιχα σε ενδιάμεσες και κυρίως αγροτικές περιοχές της Αττικής, αποκλείοντας τον κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2024. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2024.Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομική στήριξη


Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.


Φυσικά πρόσωπα - προϋποθέσεις

Νομικά πρόσωπα - προϋποθέσεις

Διάρκεια επενδυτικού σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα.


Επιδοτούμενη επιχορήγηση

Το ποσό στήριξης που παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό), δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες αλλά με την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων. Ωστόσο δύναται να βαθμολογείται η υλοποίηση επενδύσεων. Το ποσό στήριξης διαμορφώνεται ως εξής:

Παρέχεται βασικό ποσό στήριξης ύψους 30.000 ευρώ επί του οποίου υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη ή ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) 10.000 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Συνεπώς το ποσό στήριξης μπορεί να διαμορφωθεί από 30.000 € έως 42.500 €.

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του υποψηφίου στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής στήριξης. Το υπολειπόμενο 30% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδοτικό εργαλείο

Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης λήψης δανείου στο πλαίσιο Παρέμβασης Π3-73-2.1 μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Εγγυήσεων ή του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Μικροδανείων. Ωστόσο η ένταξη στην παρούσα Παρέμβαση Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας, δεν συνδυάζεται με το Χρηματοδοτικό Εργαλείο της ίδιας Παρέμβασης.Δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι:

Επιλογή υποψηφίων - Αξιολόγηση & Επιλογή Δικαιούχων


Ευρύτερη περιοχή τόπου μόνιμης κατοικίας


Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της σε παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των,

4.4.1. δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή

4.4.2. δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας ή

4.4.3. οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

4.4.4. Κατά παρέκκλιση, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτημα- Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν και δηλώνουν στο πλαίσιο της ανωτέρω ΕΑΕ τουλάχιστον 103 κυψέλες για την ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, 74 για τα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 για τα υπόλοιπα νησιά της Χώρας.


4.5. Ως προς την τυπική απόδοση:

4.5.1. Με την επιφύλαξη της επόμενης περ. 4.5.2, οι τυπικές αποδόσεις ορίζονται αποκλειστικά στο παράρτημα 1.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στην τυπολογία ή στις ονομαστικές τιμές ή σε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό τους σε σχέση με τυπικές αποδόσεις παλαιότερων προσκλήσεων εφαρμόζονται οι τυπικές αποδόσεις του παραρτήματος 1.

Οι σύμβουλοι των υποψηφίων καθώς και οι ίδιοι οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν τις νέες τυπικές αποδόσεις του παραρτήματος 1 πριν την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ 2024 και βέβαια πριν την υποβολή αιτήματος στήριξης.

4.5.2. Στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση που αφορά σε:

α) Βοσκοτόπους,

β) Δασικά δένδρα που δεν παράγουν εδώδιμους καρπούς,

γ) Φυτώρια,

δ) Εκτάσεις σε αγρανάπαυση,

ε) Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα,

στ) Εκτάσεις με ΑΠΕ,

ζ) Θηράματα,

η) Θηραματικά πτηνά,

θ) Μανιτάρια που δεν καλλιεργούνται σε εντατική καλλιέργεια εντός θαλάμων.


4.5.3. Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.


4.5.4. Κατά την αρχική κατάσταση, 4.5.4.1. Για την Ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες μεταξοσκώληκες. καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και

4.5.4.2. Για τα νησιά της Χώρας με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 8.300 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

4.5.4.3. Για τα νησιά της Χώρας με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 6.700 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.


4.5.5. Κατά την ολοκλήρωση,

4.5.5.1. Για την Ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 12.000 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, παραγωγικά ζώα, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

4.5.5.2. Για τα νησιά της Χώρας με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 7.500 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, παραγωγικά ζώα μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

4.5.5.3. Για τα νησιά της Χώρας με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 6.000 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, παραγωγικά ζώα, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

4.5.6. Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης των καλλιεργειών μονίμων νεαρών φυτειών (π.χ. νεαρά δένδρα, αμπελώνες) χρησιμοποιείται το 100% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή.

4.5.7. Από το στάδιο της υποβολής έως και τη λήξη των επιπρόσθετων δεσμεύσεων που εκπνέουν 4 έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, για την επαλήθευση των καλλιεργειών / εκτροφών που δηλώνονται δύναται να χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο μέσο όπως, ο έλεγχος με τεχνικές παρακολούθησης γης, ο επιτόπιος έλεγχος κ.λπ. Οι έλεγχοι δύναται να αφορούν το σύνολο των καλλιεργειών / εκτροφών ή κατηγορίες καλλιεργειών (π.χ. κηπευτικά) ή συστημάτων καλλιεργειών (π.χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες) ή καλλιέργειών που υπερβαίνουν ένα κατώφλι τυπικής απόδοσης που θα επιλέγεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή ακόμα και μεμονωμένες καλλιέργειες. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να γίνονται επιπλέον των ελέγχων που πραγματοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολουθούν οι πίνακες με τους συντελεστές τυπικής απόδοσης

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
.pdf
Λήψη PDF • 96KB

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
.pdf
Λήψη PDF • 106KB

προγραμμα επιδότησης νέοι Γεωργοί Zicon Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Comments


bottom of page