top of page

Νέα προδημοσίευση για ενίσχυση σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας [προδημοσίευση]

Προδημοσιεύτηκε νέα δράση που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίως μέσω της προώθησης επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και την υποστήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων δυνατοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και τη διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.Η πρόσκληση θα αφορά τους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2021-2027:

 • Ψηφιακές Τεχνολογίες

 • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων 4.0

 • Υλικά – Μικροηλεκτρονική – Βιομηχανία

 • Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες

 • Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία

 • Αειφόρος Ενέργεια

Η πρόσκληση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών με τη συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης (ΟΕΔΓ) από όλη την Ελλάδα, για την υλοποίηση ερευνητικών ή και καινοτομικών έργων στους παραπάνω τομείς. Αυτό θα γίνει κατόπιν της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα τελικά κείμενα πολιτικής των τομέων της RIS3, χωρίς να αποκλείονται άλλες προτάσεις που είναι συναφείς με αυτούς τους τομείς.Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση: Υφιστάμενες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την ημερομηνία της παρούσας προδημοσίευσης και κατά την υποβολή της πρότασης θα έχει κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση.

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα έγκρισης για χρηματοδότηση ως κύριος εταίρος (συντονιστής) μόνο μίας πράξης και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης περισσοτέρων θα κληθεί να επιλέξει την πρόταση, που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δαπανών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60% του προτεινόμενου έργου. Ο προϋπολογισμός ίδιας συμμετοχής μιας επιχείρησης - δυνητικού δικαιούχου στην αίτηση χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του υψηλότερου κύκλου εργασιών της επιχείρησης που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα που προβλέπονται προς χρηματοδότηση θα έχουν μέγιστη δημόσια δαπάνη 200.000€ εφόσον συμμετέχουν έως 2 επιχειρήσεις και με προσαύξηση 20% για πάνω από 3 επιχειρήσεις. Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων θα ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου με δυνατότητα παράτασης κατά το 25% της αρχικής διάρκειάς τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην πρόσκληση του προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για την περίοδο της ενίσχυσης είναι:

 • Δαπάνες υφιστάμενου ή νέου ερευνητικού προσωπικού με σχέση εργασίας

 • Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό*

 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει*

 • Αμοιβές προς τρίτους*

 • Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας*

 • Συμπληρωματικές δαπάνες*

 • Δαπάνες αναλωσίμων*


Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φ.Π.Α.

* Για αυτές τις κατηγορίες δαπανών εφόσον επιθυμούν οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του κανόνα Απλοποιημένου Κόστους (έως 30% επί των δαπανών προσωπικού) Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η χρηματοδότηση του Ερευνητικού Φορέα, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.1.1, σημείο 20 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (C(2022) 7388/19.10.2022), δεν υπόκειται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η χρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση και να λάβει χρηματοδότηση 100%.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση ερευνητικής πρότασης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (προτάσεων) θα γίνει ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η δυνατότητα εγγραφής χρηστών στο ΟΠΣΚΕ (app.opske.gr/) είναι ήδη ενεργοποιημένη και γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ με χρήση κωδικών taxisnet. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος, που θα εξετάζουν την Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα, Εμπειρία και αξιοπιστία της σύμπραξης και ποιότητα, ικανότητα του τρόπου υλοποίησης και την Εμπειρία και αξιοπιστία της σύμπραξης και ποιότητα, ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του προτεινόμενου έργου.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page