top of page

ΝΕΟ: Ενίσχυση για έναρξη νέας επιχείρησης ή υφιστάμενης στην Ανατολική Πελοπόννησο [Λήξη 13/6/22]

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μέσω Leader για την Ανατολική Πελοπόννησο ξεκινά με σκοπό να επιδοτήσει αφενός τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και υφιστάμενων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.Αναλυτικά:

Περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Πελοποννήσου


Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει 59 Δημοτικές / Τοπικές κοινότητες (ΔΚ/ΤΚ), που βρίσκονται στους Δήμους Άργους Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασίας και ΣπάρτηςΕπιδοτούνται:

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται σε επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε:

o Προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

o Στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ενδεικτικά:

 Ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι,

 Καταλύματα και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, μόνο για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και στην αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών,

 Επιχειρήσεις χονδρικού και/ή λιανικού εμπορίου, πλην προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας και πλην του τομέα πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

 Χώροι εστίασης,

 Μικρές βιοτεχνικές μονάδες

 Βιοτεχνίες κατασκευής προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό ή αθλητισμό,

 Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση πλην των ειδών του τομέα αλιείας. H μεταποίηση δεν θα πρέπει να καταλήγει σε προϊόν που ανήκει στο παράρτημα της ΣΛΕΕ (προϊόν τομέα αλιείας )γιατί τότε δεν είναι επιλέξιμο του καν (EE) 1407/2013.

 Αθλητικός τουρισμός,Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014)Η πράξη περιλαμβάνει:

 Επενδύσεις παροχής υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού και ειδικότερα (σύμφωνα με το Ν.4582/2018) παροχή υπηρεσιών «συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες-τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας και την οικονομική τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο». Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες - εκ μέρους των Δικαιούχων - υπηρεσίες της παρούσας κατηγορίας ενεργειών θα συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 414/2354/21.01.2015, όπως ισχύει).

2. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.

Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου (άρθρα 32 & 63 Καν. (ΕΕ) 508/2014) κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 531/2015. Η πράξη ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 Ενέργειες για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών όπως π.χ. σωσίβιες λέμβοι, ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, ατομικές συσκευές επίπλευσης, φωτοβολίδες, συσκευές πυρόσβεσης κ.α.

 Ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών όπως κιβώτια πρώτων βοηθειών, αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους κ.α.

 Ενέργειες για τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης, μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων, συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού κ.α.

 Ενέργειες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών όπως π.χ. αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων επί του καταστρώματος, υπόστεγων επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμό των θαλάμων επιβατών κ.α.

3. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (άρθρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Η πράξη ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 Ενέργειες για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους .

 Ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.

 Επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλισμό που αφορούν μόνο σε αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία.

 Ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

4. Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42 καν. ΕΕ 508/2014). Η πράξη ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 Επενδύσεις επί του σκάφους που προσθέτουν αξία στα προϊόντα.

 Επενδύσεις επί του σκάφους για την βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Με την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Δικαιούχοι των πράξεων των ανωτέρω κατηγοριών 1, 2, 3 και 4 είναι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) .

5. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Η πράξη ενδεικτικά περιλαμβάνει:

α) την ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης

β) τη μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης

γ) τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: − τον τεμαχισμό σε φιλέτα − τη συσκευασία − την κονσερβοποίηση − την κατάψυξη − το κάπνισμα − το αλάτισμα − το μαγείρεμα − τη διατήρηση σε ξίδι − την αποξήρανση ή − την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Δικαιούχοι των πράξεων της ανωτέρω κατηγορίας 5 είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και των αλιέων ή ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) με την προϋπόθεση η μεταποίηση να αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Καν. (ΕΕ) 508/2014).


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαιούχοι ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης είναι:

 αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων

 μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

2. Στην περίπτωση πράξεων με δικαιούχους αλιείς, που υπάγονται στο άρθρο 63.1.β (Καν. ΕΕ 508/2014) και υλοποιούν δράσεις που συνδυάζονται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, οι αλιείς οφείλουν να παραδώσουν την αλιευτική τους άδεια και δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής.

4. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε ‘τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων’, όπως αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:


Για την ανωτέρω κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται τόσο το κριτήριο του αριθμού των απασχολουμένων, όσο και ένα εκ των δύο οικονομικών κριτηρίων για δύο συνεχόμενα έτη.

5. Στην παρούσα πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με ενιαίο αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης.

Ειδικότερα:

⦁ για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 1407/2013 επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ)

⦁ για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 508/2014 (αφορά όλα τα σχετικά άρθρα) επιτρέπεται η υποβολή περισσοτέρων της μιας πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) υπό την προϋπόθεση ότι αθροιστικά ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο που έχει τεθεί στην πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα αφορά ενιαίο και συνεκτικό φυσικό αντικείμενο συγκεκριμένου άρθρου του Καν. 508/2014.

6. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,

(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και των οποίων οι αιτήσεις συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV υπεύθυνης δήλωσης),

(v) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 «ήσσονος σημασίας» όταν γίνεται χρήση του κανονισμού αυτού (de minimis) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ υπεύθυνης δήλωσης),

(vi) για τους οποίους δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) (Υπεύθυνη Δήλωση).

7. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

8. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.

9. Τα σκάφη αναψυχής, για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών».

10. Στην περίπτωση πράξεων με δικαιούχους αλιείς για επενδύσεις η/ και εξοπλισμό επί του αλιευτικού σκάφους, ως τόπος υλοποίησης της πράξης λαμβάνεται υπόψη, ο τόπος κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα και η έδρα της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα.

11. Οι ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας παρέχονται σε δικαιούχους των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων τους.

12. Δικαιούχοι δεν δύναται να είναι:

α. Εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες

β. Φυσικά πρόσωπα:

i. του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ,

ii. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ

iii. μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) (ως φυσικά πρόσωπα και όχι ως εκπρόσωποι φορέων)

γ . Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας. Ο Δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.


Δαπάνες:

Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού υλοποιημένου προϋπολογισμού του έργου.


10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Οι Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να λάβουν ένταση ενίσχυσης ύψους 50% που διαφοροποιείται ανάλογα με τη χωροθέτηση των Πράξεων (δηλαδή αν υλοποιούνται στα ‘Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά’), την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Πράξης, ως εξής:


Η επιδότηση είναι μη επιστρεπτέα.

Αναλαμβάνουμε την αίτησή σου και την κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου. Επικοινώνησε μαζί μας στο 2104408040.

Comentarios


bottom of page