top of page

Στερεά Ελλάδα: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω Covid-19

Έγινε ενημέρωση: 6 Οκτ 2020


Περίοδος υποβολής

από 13/10/2020 έως 3/11/2020

 

Τι χρηματοδοτείται

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 4.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

 

 

Όροι και προϋποθέσεις

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. 6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 8.000 €.

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

 • του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

 • 7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014. 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:  Ανώνυμη Εταιρία,

 •  Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

 •  Ομόρρυθμη Εταιρία,

 •  Ετερόρρυθμη Εταιρία,

 •  Ι.Κ.Ε,

 •  Ατομική Επιχείρηση,

 •  Ν.Ε.Π.Α.,

 •  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,

 •  Συνεταιρισμός

 •  Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013

 •  Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών

 •  Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993.

 •  Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137). 10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. 11. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης). 12. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης 14. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Στερεά  Ελλάδα  2014‐2020»  με  Ενδιάμεσο  Φορέα  Διαχείρισης  την  Αναπτυξιακή  Διαχειριστική  Στερεάς  Ελλάδας  &  Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ),  εταίρος  του  ΕΦΕΠΑΕ,  ενημερώνουν  τους  υποψήφιους  επενδυτές  για  την  επικείμενη  άμεση  έκδοση  της  πρόσκλησης  «Ενίσχυση  Μικρών  και  Πολύ  Μικρών  Επιχειρήσεων  που  επλήγησαν  από  την  πανδημία  Covid‐19  στην  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας».

Η  συγκεκριμένη  δράση  θα  αφορά  ενίσχυση  μικρών  και  πολύ  μικρών  επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται    στην  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  και  επλήγησαν  από  την  πανδημία  με  τη  μορφή  μη  επιστρεπτέας  επιχορήγησης (εφόσον  τηρούνται  οι  προϋποθέσεις  που  θα αναφέρονται στην πρόσκληση).

Πρωταρχικός  στόχος  της  παρούσας  δράσης  είναι  να  παρασχεθεί  στοχευμένα,  δημόσια  χρηματοδοτική  στήριξη  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  ότι  στην  αγορά  θα  υπάρξει  επαρκής  ρευστότητα  για  την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID‐19. Η  δημόσια  χρηματοδότηση  θα  καλύπτει  Κεφάλαιο  Κίνησης  ίσο  με  το  50%  των  εξόδων  της  επιχείρησης  το  2019  με  ελάχιστο  ποσό  επιχορήγησης  τα  4.000,00 €  και  μέγιστο  τα  40.000,00€. Δηλαδή  δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν  οι  επιχειρήσεις  με  έξοδα  κάτω  από  8.000 € ενώ  οι  επιχειρήσεις  με  έξοδα  πάνω  από  80.000 €  θα  επιδοτηθούν  με  έως 40.000 €. Σημειώνεται  ότι,  το  καταβληθέν  κεφάλαιο  κίνησης  θα  πρέπει  να  αναλωθεί  εντός  του  2021,  και  οι  επιχορηγούμενες  επιχειρήσεις  να  συνεχίσουν τη λειτουργία τους  ολόκληρο το οικονομικό έτος 2021 Τα  κριτήρια  ένταξης  και  η  διαδικασία  αξιολόγησης  ‐  μοριοδότησης  θα  είναι  απολύτως  αντικειμενικά.  Θα  καταρτιστεί  τελικός  πίνακας  δικαιούχων  ο  οποίος  θα  προκύψει  με  βάση  την  προαναφερθείσα  διαδικασία  αξιολόγησης.  Οι  λεπτομέρειες  και  η  διαδικασία  που  αφορούν  την  δράση  θα  γίνουν  γνωστές  με  την  επίσημη  έκδοση  της  πρόσκλησης. Η  δράση  «Ενίσχυση  μικρών  και  πολύ  μικρών  Επιχειρήσεων  που  επλήγησαν  από  την  πανδημία  Covid‐19  στην  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας»  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Στερεά  Ελλάδα» 2014‐2020  του  ΕΣΠΑ  2014‐2020,  Άξονας  Προτεραιότητας  3: «Βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

 

Έλεγχος αν προκύπτει ποσό επιδότησης για την επιχείρησή μου:

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και οι σύμβουλοι της ZICON θα ελέγξουν άμεσα αν προκύπτει ποσό διεκδίκησης! Αν έχετε απορίες καλέστε μας στο 210-3009878Comentarios


bottom of page