top of page

NEO ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Επιχειρηματικά πλάνα από 10.000€

Έγινε ενημέρωση: 24 Σεπ 2020
Ένα νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ έρχεται να ενισχύσει τις υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις εντός της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αναλυτικότερα:

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

 • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)

  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)

  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας

 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

 • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

 • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο Τ 2103009878 Μ. 6947916568 ή μέσω Email info@zicon.gr

Ή συμπλήρωσε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!

 

Σε ποιους απευθύνεται Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 23/7/2020 έως 23/10/2020

Περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της παρούσας προκήρυξης. 

 • Να είναι Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μάιου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα IV).

 • Να διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης / ανανέωσης αυτής. (Για επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο).

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.

 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.

 • Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), σε κάθε περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα ελέγχου.

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδφ. 18 του αρ.2 του Καν. ΕΕ 651/2014 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων» της παρούσας πρόσκλησης).

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 • Να ανήκουν στις κατηγορίες Α (υφιστάμενες επιχειρήσεις) και Β (νέες επιχειρήσεις).

 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης / επένδυσης θα μεριμνήσουν για της κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.)

 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την Προκήρυξη της παρούσας πρόσκλησης.

 • Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 • να υποβάλλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Σε περίπτωση υποβολής, από την ίδια επιχείρηση, περισσότερων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο.

 • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης πρέπει να έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η αναδιάρθρωση να έχει ολοκληρωθεί.

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από το χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφασης ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Εάν μία επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και έχει άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή επέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

 • Το προς ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

 • Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:

  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)

  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο Τ 2103009878 Μ. 6947916568 ή μέσω Email info@zicon.gr

Ή συμπλήρωσε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν επιχείρηση ή να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε έναν από τους ακόλουθους Δήμους:

ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ


ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ


ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ


ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ


ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ


ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΝΕΜΕΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΕΥΡΩΤΑ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

コメント


bottom of page