top of page

Nέο ΕΣΠΑ για την Δυτική Ελλάδα - Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις

Με σκοπό την Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας.Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές - στόχους:

  • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός: Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

  • Ψηφιακή Βιομηχανία: Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

  • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα: Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Περίοδος υποβολής

από 6/10/2020 έως 27/11/2020 (ώρα 15:00)


Προϋπολογισμός

€ 10.000.000 Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

  • 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (κατηγορία Γ1 και Γ4)

  • 30% για τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορίες Γ2 και Γ3, Γ5, Γ6)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Γ1. Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Γ2. Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις Γ3. Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Καλέστε στο 210-3009878 & 6947916568 και μάθετε αν είσαστε δυνητικός δικαιούχος του συγκεκριμένου προγράμματος!


 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γ1. Κατηγορία: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. ΕΕ 1407/2013:

• Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

• Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,

• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις,

• Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα VI «Ορισμός Προβληματικών» της παρούσας πρόσκλησης,

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,

• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη,

• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,

• Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,

➢ Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης,

➢ Να αναπτύσσουν ή να δεσμευτούν ότι θα αναπτύξουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας.

➢ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Επομένως προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης,

➢ Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξ ’αγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

➢ Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

➢ Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και έχει και άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

➢ Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

➢ Η δραστηριότητά τους να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) 1407/2013 και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καν. 1407/2013

 

Αναλυτικά για τις υπόλοιπες κατηγορίες ζητήστε μας πληροφορίες στο info@zicon.gr

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

- οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού

- επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται -κατόπιν σχετικών συμβάσεων

- άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως σε εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).

- Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις

Σε περίπτωση επιλογής καθεστώτος ενίσχυσης σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΕ 651/2014 η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ.2 του Καν.(Ε.Ε.)651/2014 και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση επιλογής καθεστώτος ενίσχυσης ο κανονισμός De minimis Καν. ΕΕ 1407/2013 ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Καλέστε στο 210-3009878 & 6947916568 και μάθετε αν είσαστε δυνητικός δικαιούχος του συγκεκριμένου προγράμματος!

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η δράση «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» απευθύνεται σε εδραιωμένες, υγιείς και κατά κύριο λόγο μεταποιητικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί

- η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται είτε από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κυρίαρχο πρόσημο την αύξηση του μεγέθους τους αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας με ιδία μέσα, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος,

- η ανάγκη ψηφιακοποίησης διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry),

- η έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και, κυρίως, ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

Η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές - στόχους :

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Αφορά στην αναγκαιότητα άμεσου μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή στην κατ’ ουσία επανίδρυση / αναγέννηση παραδοσιακών ή καθημερινών προϊόντων και υπηρεσιών από την εισαγωγή σε αυτά και στην διαδικασία παραγωγής – διάθεσής τους υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Στα κριτήρια αξιολόγησης έμφαση θα δίδεται στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και (υποχρεωτικά) εξωστρεφή προσανατολισμό.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία. Συμβαδίζει με ευρωπαϊκές και διεθνής απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας.

 

Στείλτε μας στο info@zicon.gr τους ΚΑΔ της επιχείρησης σας προκειμένου να ελέγξουμε αν εντάσσονται στη δράση

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών της παρούσας πρόσκλησης ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

6.1.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται μέσω του κανονισμού Deminimis ΕΕ 1407/2013 (κατηγορίες δικαιούχων Γ1, Γ2, Γ3)

1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων

1.2 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

2.3 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)

2.4 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης

2.5 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης

2.6 Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

2.7 Εξοπλισμός ΑΠΕ

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ*

3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος για πρόσληψη προσωπικού σε μειονεκτική θέση

3.2 Επαγγελματική Κατάρτιση Προσωπικού

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

4.2 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.1. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

5.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών

5.3 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών προώθησης προϊόντων

* Οι δαπάνες αυτές αφορούν τη χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΚΤ Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές.


6.1.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται μέσω του γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΕΕ 651/2014 με τα άρθρα 14 και 18, 31, 32 (κατηγορίες δικαιούχων Γ4, Γ5, Γ6)

1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων

1.2 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

2.3 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)

2.4 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης

2.5 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης

2.6 Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εκτός από εξοπλισμό ΑΠΕ)

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ*

3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος για πρόσληψη προσωπικού σε μειονεκτική θέση (άρθρο 32 Καν.651/2014)

3.2 Επαγγελματική Κατάρτιση Προσωπικού (άρθρο 31 Καν.651/2014)

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.1. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

5.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών

* Οι δαπάνες αυτές αφορούν τη χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΚΤ


Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται :

A. από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013

B. από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

 

Καλέστε στο 210-3009878 & 6947916568 και μάθετε αν είσαστε δυνητικός δικαιούχος του συγκεκριμένου προγράμματος!

 

Comentarios


bottom of page