top of page

Νεο Leader Ηράκλειο Κρήτης εως 200.000€ [ληξη 5/12]Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο Leader στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα για τις παρακάτω κοινότητες:


Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 21/10/2022 & ώρα 13:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 05/12/2022 & ώρα 15:00

Αφορά φυσικά/νομικά πρόσωπαΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαιούχοι ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης είναι:

αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ)

μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Στην περίπτωση πράξεων με δικαιούχους αλιείς, που υπάγονται στο άρθρο 63.1.β (Καν. ΕΕ 508/2014) και υλοποιούν δράσεις που συνδυάζονται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, οι αλιείς οφείλουν να παραδώσουν την αλιευτική τους άδεια και δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής.

3. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε «τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων».4. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,

(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και των οποίων οι αιτήσεις συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου,(Υπόδειγμα Ι υπεύθυνης δήλωσης),

(v) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 «ήσσονος σημασίας» όταν γίνεται χρήση του κανονισμού αυτού (de minimis)(Υπόδειγμα ΙΙ υπεύθυνης δήλωσης),

(vi) για τους οποίους δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) (Υπόδειγμα ΙΙI υπεύθυνης δήλωσης).


5. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.


6. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.

7. Τα σκάφη αναψυχής, για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών».

8. Στην περίπτωση πράξεων με δικαιούχους αλιείς για επενδύσεις ή/ και εξοπλισμό επί του αλιευτικού σκάφους, ως τόπος υλοποίησης της πράξης λαμβάνεται υπόψη, ο τόπος κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα και η έδρα της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα.

9. Δικαιούχοι δεν δύναται να είναι:

α. Εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες

β. Φυσικά πρόσωπα:

i. του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ»

ii. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ iii. μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ως φυσικά πρόσωπα και όχι ως εκπρόσωποι φορέων)

γ. Ειδικά για τις πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων (3.Β): Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.10. Στην παρούσα πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με φυσικό αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης.

Ειδικότερα:

• για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 1407/2013 επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ)

• για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 508/2014 (αφορά όλα τα σχετικά άρθρα) επιτρέπεται η υποβολή περισσοτέρων της μιας πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) υπό την προϋπόθεση ότι αθροιστικά ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο που έχει τεθεί στην πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα αφορά ενιαίο και συνεκτικό φυσικό αντικείμενο συγκεκριμένου άρθρου του Καν. 508/2014.


11. Στην περίπτωση πράξεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Αλιευτικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αλιείς πρέπει:

• να δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία

• να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες

• να φέρουν νόμιμα, εκτός των άλλων, αλιευτικό εργαλείο δίκτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρησης τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυθού (ΟΤΒ) ή/ και γρι-γρι (PS).Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

1. Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε:

α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής·

δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας·

ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στους παρακάτω τομείς:


1.1 Τουρισμός, όπως:

• Εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/25-11-2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

• Ίδρυση/εκσυγχρονισμός λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων με προτεραιότητα σε εκείνες που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες).


1.2 Βιοτεχνίες-Κατασκευές, όπως:

• Ίδρυση/εκσυγχρονισμός βιοτεχνιών που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες (παραγωγή αλιευτικών διχτυών/σχοινιών/σπάγγων, κατασκευή κιβωτίων συσκευασίας/συντήρησης αλιευμάτων κλπ).

• Ίδρυση/εκσυγχρονισμός βιοτεχνιών κατασκευής προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό ή αθλητισμό (κατασκευή ιστιοσανίδων, πέδιλων για θαλάσσιο σκι κλπ).

• Ίδρυση/εκσυγχρονισμός ναυπήγησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και αθλητισμού.


1.3 Εμπόριο. Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων χονδρικού και/ή λιανικού εμπορίου:

• προϊόντων συσκευασίας και συντήρησης αλιευμάτων.

• προϊόντων που συνδέονται με την αλιεία και την αλιευτική δραστηριότητα.

• προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό και αθλητισμό και τις πλωτές μεταφορές.


1.4 Εστίαση. Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης, όπως παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, με προτεραιότητα σε εκείνες που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία».


1.5 Υπηρεσίες, όπως:

• Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, υπηρεσίες ρυμούλκησης).

• Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ανάπτυξης περιβαλλοντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές(π.χ. συλλογή απορριμμάτων, ανακύκλωση).

• Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, οδήγησης και χειρισμού σκαφών.Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. (Κατηγορία δράσης στο ΠΣΚΕ: Παραγωγή, Εμπορία, Μεταποίηση προϊόντων τομέα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (συμπ.οι δράσεις Αλιευτικού Τουρισμού)

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

1. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 32, Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 531/2015).


Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

1.1 Ενέργειες για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση σωσίβιων λέμβων, ατομικών ραδιοσημαντήρων εντοπισμού, ατομικών συσκευών επίπλευσης, φωτοβολίδων, συσκευών πυρόσβεσης, εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας, φωτισμού αναζήτησης καταστρώματος ή κινδύνου κλπ.

1.2 Ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών, η αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους, η παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη κλπ.

1.3 Ενέργειες για τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων: υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης, μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων, συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού κλπ.

1.4 Ενέργειες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων: κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος, υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την παροχή προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός για τη βελτίωση του εξαερισμού, ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός κλπ.


Καθεστώς ενίσχυσης:

α) Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 32, 63 & 95//Ποσοστό Ενίσχυσης έως 50%//Επικράτεια

β) Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 32, 63 & 95, παράρτ. Ι//Ποσοστό Ενίσχυσης έως 80%//Πράξεις σχετικές με παράκτια αλιεία.2. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (άρθρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014).


Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

2.1 Ενέργειες για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους, όπως επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας (σταθμίδες υδροσυλλέκτη και βολβοειδείς πλώρες) που συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του σκάφους σε κυματισμούς, συστήματα ελέγχου του μηχανισμού κίνησης πηδαλίου κλπ.


2.2 Ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους όπως η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων: ενεργειακά αποδοτικές προπέλες και γεννήτριες, στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας (πχ ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά), πρωραία συστήματα πρόωσης κλπ.

2.3 Επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλισμό που αφορούν μόνο τις εξής ενέργειες: αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία, τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία, εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων.

2.4 Ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας και ποιο συγκεκριμένα η βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω των 18 m και η ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους στην οποία περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας σε άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους.

2.5 Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.

2.6 Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφώνΚαθεστώς ενίσχυσης:

α) Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 41, 63 & 95//Ποσoστό Ενίσχυσης έως 50%//Επικράτεια

β) Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 41, 63 & 95, παράρτ. Ι//Ποσοστό Ενίσχυσης έως 80%//Πράξεις σχετικές με παράκτια αλιεία.


3. Υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού και ειδικότερα (σύμφωνα με το Ν.4582/2018) στην παροχή υπηρεσιών «συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες-τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας και την οικονομική τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο». Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες - εκ μέρους των Δικαιούχων - υπηρεσίες της παρούσας κατηγορίας ενεργειών θα συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 414/2354/21.01.2015, όπως ισχύει).


Καθεστώς ενίσχυσης: Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ.30 (αλιευτικός τουρισμός) , 63 & 95//Ποσοστό Ενίσχυσης 50% (μέγιστη δημ. δαπάνη 75.000€)

Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείριση τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

Commentaires


bottom of page