top of page

Στήριξη για Νεοφυείς Επιχειρήσεις έως 100.000€ [ΝΕΑ ΛΗΞΗ 29/10/21]

Έγινε ενημέρωση: 14 Νοε 2021

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece' με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας! Κατοχύρωσε την προτεραιότητά σου εδώ.

 

O Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι είναι ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece'.

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ ενώ το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.


 

Πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας!

 

Ωφελούμενοι της Δράσης

Ωφελούμενοι της παρούσας Δράσης είναι νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», ή θα έχουν εγγραφεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και έως τις 30.09.2021 δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης / RIS3) και στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί.


Επιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς ΕΤΑΚ της εθνικής RIS3 της παρούσας πρόσκλησης

- Αγροδιατροφή,

- Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα,

- Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

- Ενέργεια,

- Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή,

- Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),

- Υλικά – Κατασκευές,

- Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.


Προϋπολογισμός της Δράσης

Η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις ανέρχεται συνολικά σε 60 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με την κατανομή στις Περιφέρειες της χώρας .


Προϋπολογισμός Πράξεων και επιχορήγηση

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι δυνητικώς ωφελούμενες επιχειρήσεις δύνανται να επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των δαπανών του οποίου θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δυνητικώς ωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gov.gr που συστάθηκε και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/Τμήμα Γ' Καινοτομίας,

 • η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3,

 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,

 • να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020,

 • να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα I της Αναλυτικής Πρόσκλησης «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»,

 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτή διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ / Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,

 • να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, (εφ’ όσον είναι υποκείμενες), για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020,

 • το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση να μην υπερβαίνει σε συνολική ονομαστική αξία το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με:

 • την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ,

 • τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης,

 • και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000 ευρώ δεδομένης της επάρκειας του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΓΓΕΚ ενημερώνει τους δυνητικούς ωφελούμενους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.gsrt.gr και της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: www.antagonistikotita.gr

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 29ή Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00.

 

Αναλαμβάνουμε την αίτησή σου για την διεκδίκηση εώς 100.000€

Δωρεάν έλεγχος αν το δικαιούσαι συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ

 

Θέλεις περισσότερα;

Επικοινώνησε μαζί μας στο 2104408040 και στο info@zicon.gr
Comments


bottom of page