top of page

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Επιδότηση ανέργων για έναρξη επιχείρησης -14.800€ [ΛΗΞΗ 15/11/21]

Έγινε ενημέρωση: 26 Νοε 2021

Νέο πρόγραμμα για την επιδότηση ανέργων της κεντρικής Μακεδονίας ηλικίας 30 έως 66 ετών και ποσό επιδότησης 14.800€ για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης.

 

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή του φακέλου σας και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας.

Καλέστε στο 2104408040 ή επικοινωνήστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ

ZICON - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝΠότε

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 06/09/2021 και έως την 15/11/2021 και θα κλείσει στις 15:00 της συγκεκριμένης ημέρας


Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 €.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης

 • Να έχουν γενηθεί από την 01/01/1955 έως την 31/12/1991

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί παράταση ενός (1) μήνα μετά από σχετική, τεκμηριωμένη επαρκώς, αίτηση επιμύκυνσης του διαστήματος των 3 μηνών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική έγκριση/ απόφαση του ΕΦ.

 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι .

 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης

 • Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.

 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

  • o Ατομική Επιχείρηση

  • o Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

  • o Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

  • o Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)

  • o Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια (ΙΚΕ)

  • o Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄32)

 

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή του φακέλου σας και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας.

Καλέστε στο 2104408040 ή επικοινωνήστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ

 

Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής, ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση. Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α΄ 32). Τα ανωτέρω ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Τέλος, ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τον ΕΦ.

 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ή των λοιπών περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΣΑμεΑ.

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.  Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).

 • Να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης/ απένταξης από τη Δραση.

Για τις επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης θα απαιτηθεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση μέχρι την ένταξή τους.

 

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή του φακέλου σας και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας.

Καλέστε στο 2104408040 ή επικοινωνήστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ

 


Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

1. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),

2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών),

3. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση.

4. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος οριζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας )π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οπιονδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/ co workingspaces). Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυστηρά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης (έγκρισης) της πρότασής τους. Για τις επιχειρήσεις που θα απαιτηθούν διορθωτικές κινήσεις προς πλήρη συμμόρφωσή τους με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής (αφορά στις επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης).

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθεί το κατ΄ αποκοπήν απλοποιημένο κόστος. Η μεθοδολογία υπολογισμού βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα, σύμφωνα με το Άρθρο 67, παρ. 5, σημείο α), εδ. i) του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013. Ως στατιστικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά δεδομένα επαληθευμένων δαπανών από όμοιες πράξεις της περιόδου 2007-2013. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται 19.702 πράξεις που υλοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2008-2015 και αποτελούν επαληθευμένες πραγματικές δαπάνες ύψους 291.357.475,49 €. Από την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων υπολογίζεται το μέσο ποσό επιχορήγησης μιας νέας επιχείρησης για διάστημα λειτουργίας 12 μηνών.


Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι επενδυτές που θα επιλεγούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά δεδομένα για δαπάνες οι οποίες, ενδεικτικά, είναι:


1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,

2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,

3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.),

4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),

5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,

6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),

7. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,

8. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.


ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΒΑΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


1. Η Περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει:

 • το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά

 • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

 • τη Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

2. Λοιπές περιοχές παρέμβασης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

 • Νομός Ημαθίας

 • Νομός Θεσσσαλονίκης (λοιπές περιοχές πλην των περιοχών ΣΒΑΑ)

 • Νομός Κιλκίς

 • Νομός Πέλλας

 • Νομός Πιερίας

 • Νομός Σερρών

 • Νομός Χαλκιδικής

 

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή του φακέλου σας και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας.

Καλέστε στο 2104408040 ή επικοινωνήστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ

Comments


bottom of page