top of page

Επενδυτικό δάνειο 25.000€ - 1.500.000€ μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού)

  • Ύψος δανείου: 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ

  • Η εκταμίευση πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται.

  • Διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες

Στόχος προγράμματος

H διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια, σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.


Ποιους αφορά

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις κάθε Νομικής Μορφής και σταδίου λειτουργίας (ακόμη και νεοσύστατες), που απασχολούν έως 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) και εμφανίζουν Κύκλο Εργασιών έως Ευρώ 50 εκατ. ή Ενεργητικό έως 43 εκατ. Ευρώ.


Ποιοι εξαιρούνται

Επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Ανήκουν στον Χρηματοπιστωτικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα

  • Είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

  • Έχουν δάνεια σε καθυστέρηση

  • Δραστηριοποιούνται στους τομείς αλκοολούχων ποτών, παραγωγής και εμπορίας όπλων, καζίνο και τυχερών παιχνιδιών και πληροφορικής όταν αυτή σχετίζεται με τυχερά παιχνίδια

δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στη Δράση, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

α) στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.

β) Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.

γ) Στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

δ) στον τομέα του άνθρακα

ε) στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ)

στ) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων


Μη επιλέξιμες δαπάνες

 Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή

 Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).

 Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).

 Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση προς φορολογική αρχή ή ασφαλιστικό φορέα.


Οικονομικό πλεονέκτημα για επιχειρήσεις

Το τελικό επιτόκιο (και η εισφορά του Ν 128/75) μειώνεται κατά 40% για το σύνολο του δανείου.


Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων

Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων της επιχείρησης στα Υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ να μην υπερβαίνει το ποσό 1,5 εκ. Ευρώ και με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του Κανόνα De Minimis.

Comments


bottom of page