Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Ο Ειδικός Λογαριασμος Κονδυλίων Έρευνας έχει προκηρύξει τη  χορήγηση συνολικά 64 υποτροφιών ύψους 1.000€ εκάστη σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος, που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Κανονισμό χορήγησης υποτροφιών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους έως 30 Ιουνίου 2020 σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη, 14121 Ηράκλειο Αττικής 210 2896974, 210 2896725, 210 2896726.

Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών

Προκήρηξη Χορήγησης Υποτροφιών

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Κυρίες/οι, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Τροποποίηση των Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις: