top of page

Νέο: Επιδότηση για ίδρυση & ενίσχυση υφιστάμενων στο Νότιο Αιγαίο [ΛΗΞΗ 15/4]

Έγινε ενημέρωση: 13 Φεβ 2022

Ανοίγουν 23/2/22 οι αιτήσεις για τη νέα ενίσχυση για υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει δράσεις που αφορούν σε επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.


zicon σύμβουλοι νέα ενίσχυση νοτιο αιγαίο

Το ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο είναι 100.000 ευρώ.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο

 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις

 • Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης

 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης

 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018

 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από την έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας ή από τη στιγμή που καθίστανται υπόχρεες καταβολής φόρου για την οικονομική τους δραστηριότητα.

Κατ’ εξαίρεση επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση.

Η κατηγορία Γ1 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii.


Γ2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017


Η κατηγορία Γ2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.v.


Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής

 • Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι: o Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο o Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις o Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης o Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Η κατηγορία Γ3 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριοσυνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:

 • Αγροδιατροφή

 • Τουρισμός της εμπειρίας

 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·,

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων ή εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

στ) στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, οι κανονισμόί ΕΕ 1407/2013 και 651/2014 εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών αυτών δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει των κανονισμών ΕΕ 1407/2013 και 651/2014..

Τι επιδοτεί

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν ενδεικτικά, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προβολής κ.ά. και χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της E.E. ή του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014.


Ποσοστό επιδότησης

Οι δαπάνες για την κάλυψη μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού μπορούν να ανέλθουν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και το ποσοστό της ενίσχυσης για τις δαπάνες αυτές είναι 100%. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75%.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επισημαίνεται ότι :

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζει η αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016).

 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Στην περίοδο αυτή η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που έχει λειτουργικά αποσβεστεί ή έχει υποστεί ζημιές, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από τον ΕΦΕΠΑΕ.

 • Τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής), ενδέχεται να κληθούν οι δικαιούχοι να τα υποβάλουν επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της επιλεξιμότητάς τους.

 • Για την πιστοποίηση των επιλέξιμων δαπανών πρέπει να προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης και επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των και την εξόφληση του προμηθευτή/κατασκευαστή.  Για τον έλεγχο των τιμών, ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να ελέγχει τα στοιχεία κόστους των δαπανών της επένδυσης και να ζητά πρόσθετα κατά την κρίση του στοιχεία και πληροφορίες για τον έλεγχο των τιμών αυτών, από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους.

 • Oι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο και κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης στο σύνολό τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

 • Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτό-τιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών/αγαθών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α).

 • Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία και είναι νομίμως καταχωρημένες στο taxisnet.

 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά εξοπλισμού που προορίζεται για εκμίσθωση, εκτός αν γίνεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συμπεριλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

 • Για την πιστοποίηση των δαπανών, απαιτούνται τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» της προκήρυξης.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 • η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης

 • ο αναπροσανατολισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

 • η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η αναβάθμιση προσόντων απασχολούμενων

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης, θα ανέρχεται σε 4.000.000€.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

• 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών

• 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

Από την πρόσκληση αναμένεται να ωφεληθεί σχετικά περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων και, βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση επιχειρηματιών ή/και ανέργων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και εμπειρία, στη δημιουργία ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας και στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.


Πραγματοποιούμε έλεγχο των βαθμολογούμενων κριτηρίων και υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας, πριν την υποβολή των αιτήσεων καθώς δεν θα αναλάβουμε αιτήσεις που δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη βαθμολογία (55) καθώς δεν δύναται να αξιολογηθούν θετικά σε καμία περίπτωση.Comments


bottom of page